I forbindelse med årets 250-årsjubileum for Hans Nielsen Hauges fødsel kan det være nyttig å reflektere over arven etter Hauge og hva den betyr for oss i dag.

Med jevne mellomrom kommer det betimelige advarsler om å ikke ta historiske personer som Hans Nielsen Hauge (1771–1824) til inntekt for eget syn og ståsted. Skal vi ta arven etter Hauge på alvor, må dette baseres på en mest mulig korrekt forståelse av hans samtid og det vi vet om hans liv og virke. Men hvordan kan vi forsikre oss om at dette skjer? Og hvordan kan vi videreføre arven etter personer som Hauge? Dessuten, hva innebærer det å være inspirert av ham og på hvilken måte kan han dermed være en rollemodell og et eksempel?

Hauge har med rette blitt kalt en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, selv om han ofte ikke har blitt anerkjent som dette. Det at mennesker i dag, 250 år etter hans fødsel, opplever Hauge som en inspirasjon til å utgjøre en forskjell for andre og utøve positiv og bibelsk fundert samfunnspåvirkning, sier noe om hans betydning og innflytelse. Han etterlot seg en arv vi kan og bør forvalte både i vår samtid og for fremtiden.

Hauge var et meget produktivt multitalent. I tillegg til sin omreisende predikantgjerning og etableringen av vennegrupper over hele landet, skrev han 33 bøker og var, i sin egen samtid, Norges mest leste forfatter med et totalt opplag på i hvert fall 150.000. Gjennom dette var han en folkeopplyser med et stort og viktig bidrag til lese- og skriveopplæringen i Norge på 1800-tallet. Samtidig var han en av landets fremste investorer, han etablerte selv omtrent 30 bedrifter og bidro direkte og indirekte til å skape tusenvis av arbeidsplasser.

Nettopp det faktum at Hauge var så mangfoldig at han kunne fylle alle disse rollene, er nok en av grunnene til at så mange ulike mennesker har blitt inspirert av ham. Fellesnevneren er likevel at Hauge ikke så på dette som konkurrerende eller motsetningsfylte roller. Alt handler om å leve troen ut i praksis og være en god forvalter av det Gud hadde betrodd ham. Som han selv sier: «Jeg troede og ved mere Industrie og Fabrik-Anlæg m.m. at lyse for Menneskene ved gode Gierninger.»

Les også

Hans Nielsen Hauge - fra fange til samfunnsstøtte og investor av Guds nåde

Hvordan vi lar oss inspirere av Hauge og hvordan han kan være et eksempel og en rollemodell kan være litt ulikt. Jeg vil her peke på tre viktige områder.

Leve for en høyere hensikt

Hans Nielsen Hauge sier både gjennom sitt liv og det han formidlet at han levde for noe større enn seg selv. Forkynnelsen hans var preget av et kall til omvendelse, helhjertet etterfølgelse av Jesus og en personlig relasjon til Gud. En konsekvens av dette var at han og de som fulgte hans eksempel ikke hadde fokus på egen vinning eller egne fordeler, men på hvordan de kunne være til nytte for samfunnet og sine medmennesker.

De etablerte derfor virksomheter som skapte nye arbeidsplasser og løftet mennesker og lokalsamfunn ut av fattigdom. Selv om dagens Norge er annerledes enn på Hauges tid, er det fortsatt mange behov som ikke blir møtt. Dersom vi ser utover våre egne landegrenser, er behovene svært store. Vi trenger flere mennesker og virksomheter som bidrar til å hjelpe dem som trenger det mest, både i Norge og i resten av verden.

Søke å utøve positiv samfunnspåvirkning

Hans Nielsen Hauge formidlet viktigheten av hardt arbeid, samfunnsengasjement og nestekjærlighet for å bygge et godt samfunn. Han pekte på dovenskap, egoisme og likegyldighet som faktorer som var destruktive, både personlig og i et samfunnsperspektiv. Hans etterfølgere, haugianere, tok dette alvorlig og var blant annet kjent for å være produktive og nyttige bidragsytere i sine lokalsamfunn. I en tid som på flere områder preges av selvrealisering og egennytte, trenger vi nok å både høre dette igjen og søke å ha den samme innstillingen.

■ Inspirert til å utgjøre en forskjell for andre

Hans Nielsen Hauge var en leder med fokus på andre og utøvde det vi i dag kaller tjenende lederskap. Han var drevet av et kall og et oppdrag: «Mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste.» Et viktig aspekt ved dette er ikke kun å tenke på hva som er best for meg, men også hva som best tjener menneskene rundt meg. Vi trenger flere ledere, og medmennesker, som tenker slik i dag.

Arven etter Hauge er rik og mangfoldig, og vi har kun sett på noen aspekter ved den her. Men det å leve for noe større enn oss selv, engasjere oss i positiv samfunnsendring og gjøre noe for andre, kan være en god start i det å forvalte denne arven videre. På den måten kan vi også hedre Hans Nielsen Hauges liv og virke.

Les også

Hans Nielsen Hauge løftet frem «quindene» for 200 år siden