Gå til sidens hovedinnhold

Mener kommunen misforstår i Husebukta-saken

 Kommunerevisjonen med gjennomgang av saksbehandling i Husebukta-saken  Stor usikkerhet i saken

Artikkelen er over 6 år gammel

Østfold kommunerevisjon mener Fredrikstad kommune misforstår sentrale elementer og blander ulike regelverk i Husebukta-saken.

Revisjonen mener også at kommunen gjentatte ganger lar være å ta stilling til de sentrale spørsmålene i saken, og at kommunen ikke har oppklart uenigheter og uklarheter som burde ha vært avklart på et tidlig tidspunkt.

–Mot reguleringsplanen

Revisjonen mener dessuten kommunen har plikt til å følge opp byggesaken i Husebukta etter plan- og bygningsloven, men at dette ikke er gjort. Det kan i det minste ikke dokumenteres, selv om utbyggingsmotstanderne har bedt om det.

Alt dette går frem av en gjennomgang på bestilling fra kontrollutvalget. Vurderingene er basert på den skriftlige dokumentasjonen i saken.

Kort sagt er det revisjonens oppfatning at utbyggerne får lov til å seksjonere (dele opp eierskapet av en eiendom) etter ett lovverk – eierseksjonsloven. Revisjonen mener likevel å ha hold for å si at en slik bruk av området er i strid med reguleringsplanen som gjelder for området, og at kommunen dermed etter plan- og bygningsloven har plikt til å følge opp at byggesaken og bruken skjer i tråd med reguleringsplanen.

Utbyggerne er helt uenige med revisjonen: Utbyggerne på Hankø krever settekontrollutvalg

Tar andre hensyn

Revisjonen ser at det kan synes urimelig å få ja etter ett regelverk og nei etter et annet, men mener andre hensyn veier tyngre enn dette.

Notatet omtaler blant annet den politiske behandlingen av reguleringsplanen:

Det vises til at vedtaket om regulering gjelder «byggeområde for turist/hotellanlegg», politikerne tok ut formulering om formål kombinert selveie/hotelldrift.

I en e-post fra Miljøverndepartementet heter det at hyttene er «regulert til utleiehytter i direkte tilknyttet hotellet». Det står at omgjøring til private hytter ikke kan gjøres uten reguleringsendring, og departementet forutsetter at det ikke gis tillatelse til slik endring eller annen «ytterligere privatisering».

Revisjonen har sett på departementets uttalelser både etter reguleringsbehandling, og etter behandling i tingretten.

Etter behandling av reguleringsplanen har kommunen både gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelser på området.

– Misforstår

Revisjonens konklusjoner er annerledes enn kommunens på avgjørende områder.

«Gitt at våre tolkninger er riktige, fremstår det som om kommunen misforstår flere sentrale elementer», står det i notatet. Det vises blant annet til to konkrete brev fra kommunen til klagerne, hvor revisjonen mener kommunen blander regelverk på en måte som ikke er rettslig holdbar.

Revisjonen peker også på flere andre områder av saksbehandlingen som de mener inneholder svakheter, og at det kan synes som om noen sentrale uttalelser ikke har vært kjent for saksbehandlerne, fordi de ikke har vært arkivert på sakene. Revisjonen har blant annet fått flere dokumenter fra andre offentlige instanser enn kommunen.

Sett på alle dokumenter

Mange har uttalt seg om løsrevne deler av saken i årenes løp. Revisjonen har gjennomgått og vurdert de relevante sidene ved kommunens saksbehandling gjennom det som er skriftlig dokumentert.

Både Miljøverndepartement, fylkesmann og tingrett har sagt at ulovlige forhold i reguleringsplanen ikke blir lovlige av at en annen lov åpner for seksjonering.

Miljøverndepartementet har uttalt at dette bør presiseres når saken behandles på nytt. Det har kommunen heller ikke gjort overfor utbyggerne, heter det i notatet.

Vil ha avklaring

FB skrev i sommer at entreprenøren som sto som ansvarlig søker trakk seg, og at igangsettingstillatelsen var trukket i påvente av at utbyggerne ordnet formaliteter med en ny ansvarlig søker.

Kontrollutvalget tok da opp saken på sitt møte i juni og bestilte gjennomgangen fra revisjonen. De innstilte også til bystyret på at igangsettingstillatelsen ikke fornyes før alle forholdene er avklart.

Henter juridisk hjelp

Kommunalsjef Asbjørn Borge i regulering og teknisk drift sier til FB at han har lest notatet. Han opplyser at kommunen har sendt ut tilbud og ønsker en ekstern juridisk betenkning i saken. Hvem som får oppdraget er ennå ikke avgjort.

– Dette er et notat hvor selv revisjonen er usikker på hva som er resultatet, påpeker Borge. Kommunen har bedt om å få komme med en muntlig redegjørelse og vente med en skriftlig inntil den juridiske betenkningen er på plass. De vil i kontrollutvalget fortelle hvordan de tenker å jobbe videre med saken.

– Dette er en sak vi ikke har lyst til å fare med harelabb på, særlig når den er så betent, sier Borge til FB.

Bygge- og reguleringssjef Anna Auganes påpeker overfor FB at ingen instanser vil ta stilling til de to lovverkene mot hverandre, fordi de er usikre på det.

– For oss er det noe overraskende at Østfold kommunerevisjon har denne kompetansen, sier hun. Auganes mener det er påfallende at ikke kommunen er rådspurt i arbeidet, når usikkerheten er så stor.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.