Det var for fire år siden at den ene parten kjøpte en hund av rasen Leonberger fra en oppdretter.

To år senere fikk den nye eieren besøk av Mattilsynet etter en bekymringsmelding. Der ble det påpekt flere ting ved mannens hundehold som tydet på mislighold. Han fikk en kort frist til å skjerpe inn rutinene – ellers ville Mattilsynet ta hunden i forvaring.

Istedenfor å utbedre manglene som Mattilsynet hadde påpekt, valgte eieren heller å sende en melding til tidligere eier. Der ba han henne om å hente hunden før den ble tatt i forvaring.

– Har fått dødsdommen på hunden. Fikk brev av Mattilsynet i dag, han blir tatt fra meg, var noe av det han skrev i tekstmeldingen.

Kort tid etterpå hentet den tidligere eieren hunden.

Viste til kjøpskontrakten

I kjøpskontrakten som ble undertegnet to år tidligere var også begge enige om at den tidligere eieren skulle ha førstretten til å få hunden tilbake dersom den skulle gis bort, selges eller avlives. Det samme gjaldt dersom hunden ble vanskjøttet eller kontrakten misligholdt av kjøperen.

Men det stoppet ikke der. Etter kort tid krevde nemlig mannen hunden tilbake igjen – til tross for at han ikke hadde tatt seg av den på en forsvarlig måte. Dette nektet den tidligere eieren, og saken endte dermed i rettssystemet.

I tingretten krevde mannen, som fortsatt sto som eier, hunden tilbake. Han påpekte blant annet at han hadde fulgt opp kravene fra Mattilsynet, og at hunden ikke ville lite noen nød hos ham.

Han hevdet også at hunden ikke hadde vært utsatt for vanskjøtsel, slik oppdretteren hevdet.

Uenige om vanskjøtsel

Oppdretteren hevdet på sin side at eieren ikke kunne kreve hunden tilbake, siden han både hadde utsatt hunden for vanskjøtsel, men også friviligg og endelig tilbakeført hunden med hjemmel i kjøpskontrakten.

I tingretten ble Mattilsynets rapport fra tilsynet lagt frem. Den viste blant annet at hunden ikke fikk mat til faste tider og var kraftig undervektig ved overlevering til tidligere eier. Mattilsynet hadde også konkludert med at hundeholdet ikke var tilfredsstillende, at det manglet isolert hundehus, dårlig pelsstell og undervekt som følge av utilstrekkelig foring.

Den tidligere eieren har også forklart at hunden var full av mark og parasitter som følge av at den hadde spist døde grisunger på nabogården i mangel på annen mat.

Tingretten ga den tidligere eieren fullt medhold i saken. Retten konkluderte med at den nye eieren hadde utsatt hunden for vanskjøtsel, og at tilbakeføringen av hunden var i samsvar med hva partene hadde blitt enige om ved salget.

Kjøperen måtte også betale 4.000 kroner i saksomkostninger for motparten.