Det anslås at rundt 100.000 nordmenn har en eller annen grad av demens i dag. Den rammer alle, - også yngre. I Østfold opplever mange av oss dette i vår nærhet og møter flere som lever med utfordringer selv eller i sin familie. Det forventes at tallene kommer til å øke i fremtiden. En diagnose forbindes ofte med sorg, frykt og usikkerhet.

Norge var ett av de første landene i verden som la frem en egen plan for å styrke demensomsorgen. Dette gjennom «Demensplan 2015». Den ble fulgt opp med en ny plan i 2020. Solberg-regjeringens oppmerksomhet på dette har vært omfattende, og mye har blitt bedre. Blant annet gjennomfører kommunene nå pårørendeskoler, samtalegrupper, dagaktivitetstilbud, og det er etablert tverrfaglige team med demenskompetanse.

Vi er langt ifra mål. Derfor la Regjeringen inn en tredje «Demensplan 2025» som bygger på tidligere erfaringer. I korte trekk er fokuset nå; medbestemmelse med vekt på pårørende og individuelle planer. Forebygging med innsats på ernæring. Utvikling av tjenester der opplæring og styrking av helsepersonell er vesentlig. Utvikling av kompetanse, der det blant annet skal gjennomføres nasjonal kartlegging av tjenestene.

Det er ikke en enkelt faktor som bestemmer om demensomsorgen er bra eller dårlig. Det er heller ingen partier som er imot demenssatsning. Spørsmålet er hva som gjøres i praksis?

Helseminister Bent Høie har utvilsomt satt temaet på dagsorden. Gjennom tre planer har han påvirket mange kommuner, deriblant Fredrikstad, til å ha oppmerksomhet og innsats på demens.

Helseforetakene er styrket, kommunene har fått økte overføringer. Husbanken spiller en stadig viktigere rolle i å få etablert omsorgsboliger og heldøgnsplasser i sykehjem. Vi har styrket friheten til å velge lokale tilbud, og det er vesentlig kortere helsekøer. Alt dette bidrar i sum med på å styrke tilbudet.

Vi har gjort mye, men enda mer gjenstår. Ved å stemme på Høyre vil du hjelpe oss i kampen for en stadig bedre demensomsorg.