Arbeiderpartiet og posisjonen har i sitt budsjett for 2023 vedtatt å stenge de kommunale barnehagene fire uker sammenhengende hver sommer, dette for å spare stusselige én million kroner.

For å gjennomføre dette må vedtektene til de kommunale barnehagene endres, og oppvekstutvalgets leder fra Arbeiderpartiet foreslår at denne endringen skal vedtas i utvalgets møte denne uken. Høyre mener dette er en fullstendig feilslått prioritering, vi stemte imot et slikt kutt i barnehagene under budsjettbehandlingen, og vi stemmer nei til en endring av vedtektene slik Arbeiderpartiet foreslår.

Barnehagene er en tjeneste som må koordineres med brukerne, både barn, foreldre, arbeidstakere og arbeidsgivere har rett på forutsigbarhet.

Høyre har gjennom mange år vært opptatt av den stadig forverrede kommuneøkonomien, hvor sparetiltakene fra posisjonen har latt vente på seg. Når sparekniven nå kommer, er det med stor dramatikk, for ettersom behovet for innsparingene har blitt mer prekære, har nå midlene for å nå dem blitt enda mer drastiske. Nå rammer det hardt og brutalt både barn, foresatte og ansatte.

I budsjettprosessene har Høyre lenge fremmet langsiktige, trygge og forutsigbare forbedringer av kommunens økonomi. Med posisjonens manglende økonomiske styring og evne til å prioritere gjennom mange år, er Høyre tydelig på at vi vil strekke oss langt for å imøtekomme strenge krav og behov for innsparinger. Men å stenge barnehager er feil prioritering.

Arbeiderpartiets kutt vil gjøre hverdagen verre for barnefamiliene, ansatte i barnehagen og ikke minst for barna. Barnehagene er en tjeneste som må koordineres med brukerne, både barn, foreldre, arbeidstakere og arbeidsgivere har rett på forutsigbarhet. Mange har ikke mulighet til å ta ut, eller legge til rette for fire ukers sammenhengende ferie i juli.

Barnehagelovens paragraf 4 sier at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I denne saken har politikerne mottatt klage fra foreldrerådene om at så ikke har blitt gjort, det er dårlig saksbehandling og dårlig behandling av småbarnsfamiliene med kommunal barnehageplass. Vi må lytte til brukerne og innbyggerne våre.

Arbeiderpartiet flagger nå en nødløsning hvor de skal holde en barnehage åpen, det kan neppe kalles noe annet enn en panikkløsning all den tid resten av de over 20 kommunale barnehagene skal holdes stengt en ekstra uke i sommer.

Høyre godtar ikke Arbeiderpartiets og posisjonens krav om 4 ukers ferieavvikling i de kommunale barnehagene!