Fredrikstad kommunes handlingsplan for Hunnebunn sier at «Det er ikke sannsynlig at vannforekomst Hunnebunn oppfyller kravene om god eller svært god økologisk tilstand eller god kjemisk tilstand innen fristen 2021». Dette vil være i strid med målene i «Vanndirektivet», EUs viktigste og mest omfattende miljødirektiv.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge opp med tiltak. Det var derfor tverrpolitisk enighet ved behandlingen av planen i februar om at dette var for dårlig. Enstemmige vedtak i to politiske utvalg forutsetter at EUs tilstandskrav skal nås innen 2021.

Handlingsplanen beskriver godt de utfordringer vi står overfor, men mangler realistiske tiltak for reell forbedring. Som miljøby med ansvar for å forvalte vår del av en attraktiv kystlinje, mener Fredrikstad Høyre at dette er for svakt. Vi må ta utfordringene på alvor!

Hunnebunn er en relativt grunn såkalt brakkvannspoll. Kun en mindre del har dybde 10–11 meter. Forurensningsgraden varierer med dybden. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) konstaterte i 2009 at næringskonsentrasjonen er lav ned til 6 meter dyp. Derfra øker det voldsomt.

Fredrikstad Høyre er vi skeptiske til bare 'å røre rundt' i slike forurensninger som dette mens selve kilden ligger der som en fortsatt 'åpen næringsbank'.

Grunnen til dette er åpenbar: Det er i den dypeste delen av Hunnebunn at bunnslammet fra tidligere tiders forurensning har lagt seg til ro og avgir interngjødsling til dypvannet som i liten grad byttes ut med tidevannet. Det er resultatet av gamle synder fra en tid der kunnskap og oppmerksomhet om miljøproblematikk rett og slett ikke var slik den er i dag. Og ja, det er dessverre mye som stammer fra kloakk og annet avløp både i Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er ikke noe poeng å peke ut syndebukker, men vi bør kjenne ansvar for å rydde opp. For miljøets skyld, og for senere generasjoner. Og jo raskere vi handler, jo mer nytte får vi allerede i vår egen generasjon.

Vi erfarer at administrasjonen i Fredrikstad kommune, i tillegg til å rydde opp i dagens avløpsproblemer, nå også jobber for å fremskynde en konsekvensutredning knyttet til et mulig bobleanlegg for å tilføre oksygen og røre opp i de dypere vannlagene. Det er bra, men i Fredrikstad Høyre er vi skeptiske til bare «å røre rundt» i slike forurensninger som dette mens selve kilden ligger der som en fortsatt «åpen næringsbank».

Etter kontakt med forskermiljøer og fagfolk med praktisk kompetanse på området, mener vi at det er det forurensede bunnslammet det må gjøres noe med. Det er store mengder, og ikke uten videre ønskelig å flytte det annet sted heller.

Alternativet er å dekke over. Det er erfaring fra slike prosjekter i andre land. I Hunnebunn har vi da mulighet til å slå to fluer i ett smekk: Muddermasser fra Talbergsundet vil kunne benyttes til overdekkingen. Handlingsplanen avviser mudring som enkeltstående tiltak med vesentlig miljøeffekt fordi vannutskiftingen gjennom den 2 km lange kanalen i Talbergsundet ikke vil økte tilstrekkelig ved mudring alene (uten redusert næringstilførsel).

I Fredrikstad Høyre mener vi at vi her har et mulig Kinder-egg: I tillegg til at muddermassene vil kunne stoppe eller sterkt bremse næringstilførselen fra dypområdet, vil mudringen ha positiv effekt for båtliv, tur- og fiskeinteresser i området, og bedret vannutskifting vil på lengre sikt også bidra til selvrensing i Hunnebunn.

Å transportere vekk muddermasser og dumpe dem langt unna er en stor andel av vanlige mudringskostnader. Overdekning gir derfor en betydelig kostnadsbesparelse.

Men først og fremst er det miljøopprydding i Hunnebunn det dreier seg om, og forutsetningen er at en overdekning kan anbefales av kompetente fagfolk på vannmiljø og av ansvarlige miljømyndigheter. Hunnebunn er i så dårlig forfatning at det er lite å tape. Området som eventuelt skal overdekkes er allerede dødt, med ulike miljøgifter i tillegg til næringsopphopningen.

I Høyre har vi tradisjon for å forvalte med sikte på fremtiden. Å forandre for å bevare er et av konservatismens slagord. Det å bevare miljøet vårt er vel det viktigste forvalteransvaret vi har. Så ja, vi vil forandre den uheldige utviklingen i Hunnebunn.

Men vi håper Fredrikstad kommune kan iverksette forberedelser allerede nå, ved å bestille konsekvensutredning av overdekking av forurenset bunnslam i samme utredning som handlingsplanen legger opp til for et bobleanlegg. Det vil være en god måte for rådmannen til å følge opp de tverrpolitiske vedtakene fra februar.