Vår ordførerkandidat Truls Velgaard arbeider hardt for å gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune. Dette er ingen lett oppgave, men sammen med de andre partiene Venstre, MDG, Frp og KrF – og eventuelle andre samarbeidspartier – er det reelle muligheter for et skifte til et annet styringsvillig flertall med større ambisjoner for byen enn det vi opplever i dag.

Vi har nylig blitt presentert for tall som viser at sysselsettingen har gått ned de siste årene. Selv om det snakkes positivt om byen og vi får attraktivitetspriser og arrangerer Tall Ships Races virker dette tydeligvis ikke inn på vekst i eksisterende bedrifter eller på antall nyetableringer. Det er andre kriterier som legges til grunn for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Spørsmålet blir  hvor mye bilistene skal belastes med. Her støtter vi aksjoner som mestrer å skille mellom hvor mye som skal betales og for hva.

Dette har ordførerkandidat Truls sagt og beskrevet på en god måte. Likevel må vi i Høyre bli mye tydeligere på to forhold som henger tett sammen. Når henvendelser kommer fra næringslivet med planer om økt aktivitet, må det umiddelbart svares ja. Vårt planarbeid må innrettes slik at det ikke er tvil om at det vil bli lagt til rette når henvendelsen er reell og samsvarende med byens uttrykte mål for samfunnsutviklingen. Det andre er at tilgjengelige arealer for næringsetablering er til stede. Det er det ikke i dag.

Disse forholdene må uttrykkes i byens overordnede planer som for eksempel arealplanen og planen for samfunnsutvikling. Dette samspillet er ikke tilstrekkelig forankret i dag. Behandlingen av og prioritering av næringsarealer er lavere vurdert enn for eksempel boligarealer, offentlige arealer og LNF-områder (landbruk-, natur- og friluftsområder).

Kommuneplanens to deler, arealplanen og samfunnsdelplanen, må uttrykke nødvendigheten av økt satsing på næring og industri. Det gir åpninger for enklere og raskere saksbehandling.

Det er på dette punkt Ap og de andre posisjonspartiene har gjort en for svak jobb, bevisst eller ubevisst. Dette er Høyre fullstendig klar over og vil få i gang arbeidet med endringer så raskt som mulig.

Et annet hovedområde er kommunikasjoner som er av svært stor betydning for næringslivet. Styringsgruppen for arbeidet med bedre kommunikasjoner i nedre Glomma er sammensatt av representanter fra Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Fylkesmannen. Styringsgruppen har lagt til grunn for fordeling av belønningsmidler en blanding av tiltak som gir fordeler for kollektivtrafikken, for syklister og gående og for bilister. Fordelingen gjøres i henhold til instrukser gitt fra samferdselsdepartementet for i det hele tatt å komme i betraktning for å få tildelt midler. Styringsgruppen avgjør hvor midlene skal brukes.

Høyre har sterke og høye ambisjoner om en forbedring av infrastrukturen i nedre Glomma, spesielt for vei og jernbane. Stortinget er neppe villig til å endre sine vedtak om at finansiering av veier skal skje gjennom en blanding av bompenger og midler fra statskassen. Ønsker vi bedre veier, må vi være villig til å betale. Spørsmålet blir derfor hvor mye bilistene skal belastes med. Her støtter vi aksjoner som mestrer å skille mellom hvor mye som skal betales og for hva.

I nedre Glomma er det fortsatt fra statens side ikke avklart hvor mye de vil bidra med til Bypakken som er beregnet til 12,3 milliarder kroner. Samtidig har både samferdselskomiteen i fylket og Samferdselsdepartement krevd å finne rimeligere løsninger. Høyre vil neppe være med på en satsing på Bypakken uten at det gis løfter om penger fra staten og rimeligere bygging fra Statens vegvesen.

Gjennom uttalelser og utredninger skapes det tvil om gjennomføringen av Intercity med ny jernbanestasjon i Fredrikstad sentrum. Høyre støtter opp om at Bane NOR må finne rimeligere løsninger. Og vi støtter oss fullt og helt på statssekretær Anders Werps klare melding om at Regjeringen står fast ved utbyggingen av Intercity med jernbanestasjoner i sentrum. Fredrikstad Høyre vil gjøre hva vi kan for at dette blir en realitet.