Gå til sidens hovedinnhold

Høyre er bekymret for kommunens manglende evne til å følge opp egne planer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad Høyre er bekymret for kommunens manglende evne til å følge opp egne planer og strategier. I november 2020 ble Teknisk Utvalg forelagt en rapport om teknisk tilstand og vedlikeholdsbehov for Fredrikstad kommunes formålsbygg.

Der ble det konkludert med at tilstandsgrad for rekke kommunale bygg er dårligere enn kommunens ambisjonsnivå. Det anslåtte vedlikeholdsetterslepet utgjorde den gang cirka 172 millioner kroner for de neste 5 årene. Det langsiktige vedlikeholdsbehovet ble anslått til cirka 1,8 milliarder kroner.

Rapporten skulle bli fulgt opp med konkrete tiltaksplaner. Disse planene er nå nesten ett år etter fremdeles ikke blitt presentert for politikerne. Flere politiske utvalg skal derimot i disse dager det tas stilling til en Plan for helse- og velferdsbygg mot 2040.

Del 1 – mål og strategier. Del 2 som vil beskriver konkrete tiltak, skal komme senere. Intensjonen for planen for helse- og velferdsbygg er sikkert god, men er slik Høyre ser det lite konkret og mangler handlingsforslag - igjen. Det skal komme i del 2, som politikerne må vente på. De selvsamme politikere som venter på konkrete handlingsforslag for oppussing av kommunale bygg, som også skal komme.

Fredrikstad Høyre stiller seg undrende til at administrasjonen har iverksatt en ny prosess om formålsbygg, før man har avsluttet en allerede igangsatt prosess om vedlikeholdsbehovet for samme type bygg. Tiltaksplaner for vedlikehold av kommunale bygg ville gitt politikerne et grunnlag for videre prioritering og planlegging konkrete vedlikeholdstiltak.

Når slik ennå ikke foreligger kan det synes som politisk involvering i vedlikeholdsprioritering ikke egentlig er ønsket. Det vil i så fall være betenkelig, og illustrer utfordringene som Fredrikstad kommune lenge har hatt med avklaring av roller og ansvar mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Administrasjonen har uttalt at det er ønsket strategi å flytte kommunal tjenesteproduksjon inn i kommunalt eide bygg. Høyre er kritisk til dette. Kommunen evner ikke å ta vare på egne bygg. Når vedlikeholdsetterslepet allerede er på nesten 2 milliarder kroner, er det da formålstjenlig å drifte flere kommunale bygg?

Fredrikstad Kommunes eiendomsinvesteringer har ved en rekke anledninger endt med at bygg som er i dårlig forfatning, grunnet manglende vedlikehold, må rives. I et stadig stigende eiendomsmarked må kommunen ta et tap på sine investeringer, som Rolvsøy barnehage. Dette burde være et tankekors, og neppe oppmuntre til å investere i flere kommuneeide bygg.

I planen for helse- og velferdsbygg blir en rekke utfordringer belyst. Politikerne fortrøstes med at forslag skal komme med del 2 planen. Høyre forventer at administrasjonen i del 2 også vil belyse alternativer til kommunal drift og at samarbeid om formålsbygg med frivillige og veldedige organisasjoner, nabokommuner og private aktører utdypes nærmere.

Kommentarer til denne saken