Furutun-saken engasjerer og det er bra, vi trenger debatt når viktige avgjørelser tas og vi trenger å høre alle stemmer. Vi reagerer derfor på retorikken fra enkelte i administrasjon og politikere i helse- og velferdsutvalget som snakket ned høylytte stemmer og benevnte debatten som foregår nå som decibeldemokrati i sitt siste møte.

Vi reagerte også på framstillinger i debatten om at bruker- og interesseorganisasjonene ikke representerer dem som ikke har en stemme selv. Plutselig fikk vi høre at det var kommunens ansatte og politikerne som nå målbærer stemmene til de som ikke kan gjøre det selv. Dette er rett og slett ikke sant. SAFO og FFO er paraplyorganisasjoner for til sammen 89 særforbund og organisasjoner for funksjonshemmede. Vi representerer rundt 380.000 medlemmer på landsbasis, vi favner alle våre medlemmers stemmer og tegn. Vi har som alle andre organisasjoner som mottar støtte et omfattende demokrati.

I prinsipielle saker der utvalg og bystyre skal fatte beslutninger om strukturendringer i tjenestetilbudet skal det foregå brukermedvirkning på systemnivå. I Furutun-saken er det Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 som gir føringer for denne medvirkningen. Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot dem som planlegger tiltak og tjenester, og har myndighet til å beslutte.

Når våre medlemsorganisasjoner medvirker på systemnivå, gjør vi det for å ivareta interessene for en større gruppe mennesker. Det vil si at representantene ikke handler på vegne av seg selv for å bedre sitt eget tjenestetilbud. Medvirkning på individnivå derimot, er viktig for å utforme hver enkelts tilbud i tråd med enkeltpersonens behov. I presentasjonen og debatten om Furutun i møtet i HOV virket det som om man ikke skiller på medvirkning på systemnivå eller individnivå.

Vi reagerer på at både ansatte og politikere ser ut til å legge enkeltmenneskers meninger om eget tjenestetilbud til grunn for utformingen av forslaget om strukturendringer på et overordnet nivå. Det er ingen tvil om at erfaringer og behov for enkeltindivider skal danne grunnlag for tjenestetilbudet, men da må det foregå på en systematisk og strukturert måte, nettopp for å hindre at beslutningstakere kan velge å lytte til de stemmene som støtter deres forslag. Medvirkning er ingen stemme- eller popularitetskonkurranse, men systematisk arbeid som skal dokumenteres og synliggjøres i beslutningsgrunnlaget. Vi som representerer, legger ned mye ressurser i medvirkningsarbeidet.

Vi skriver dette for å få ansatte og politikere til å tenke seg om. Funksjonshemmedes historie handler om umyndiggjøring, undertrykking og diskriminering. Akkurat som kvinner, afroamerikanere og homofile har måttet kjempe mot fordommer og usynliggjøring i sine likestillingskamper pågår vår kamp for likestilling for fullt nå. Funksjonshemmedes organisasjoner har en kort historie, det var først på 80- og 90-tallet funksjonshemmede begynte å organisere seg.

Det er et skjørt organisasjonsliv, mange av de tillitsvalgte har krevende omsorgsoppgaver, dårlig helse eller en absurd tidsklemme. Vi ber om at man ikke bruker hersketeknikker for å snakke meningene og arbeidet vårt ned, og at man i den videre debatten forholder seg til brukermedvirkning på systemnivå når strukturelle beslutninger skal tas. Enkeltindividers erfaringer og behov må selvfølgelig danne grunnlaget for beslutningene, men da på en strukturert måte som er etterprøvbar.

Selv om vi er uenige, vær vennlige og respekter bruker- og interesseorganisasjonenes standpunkter. De har kommet fram gjennom omfattende medlemsdemokrati og grundige prosesser. Alle ønsker vi et samfunn der alle er inkludert og der alle får delta. Det er vår plikt å peke på utfordringer og barrierer som hindrer likestilling, og målbære våre medlemmers stemmer.

Fakta om SAFO og FFO

Om SAFO:

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

Om FFO:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. FFO har 84 medlemsorganisasjoner. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. FFO motarbeider alle former for diskriminering av mennesker med funksjonshemning og krever anerkjennelse av alle menneskers likeverd, lik rett og like mulighet.