I etterkant av vedtaket i 2019 om at skolene på Hvaler skulle samles i en felles skole på Asmaløy, har den politiske debatten stort sett vært preget av saker med få motsetninger og lite folkelig engasjement. Planene som har versert en tid om et hotellbygg på rundt 20 etasjer på Sand på Spjærøy (lansert første gang i 2009) ser imidlertid ut til å endre dette bildet.

De politiske partiene oppleves imidlertid fortsatt å være lite villige til helt ut å tone flagg i saken noe som nok i stor grad skyldes at partiene har malt seg selv inn i et hjørne ved ikke for lengst å ta grunnlaget for hotellplanene ut av kommunens arealplan. Her bruker med andre ord utbygger den muligheten politikerne har gitt dem, og der flere nå frykter erstatningsansvar om planene ikke kan la seg realisere.

Det er selvsagt en real sak på grunnlaget av dagens arealplan å være for hotellplanene på Sand, slik Ottar Johansen (H) gir uttrykk for. Imidlertid er å si, at om Johansen er representativ for partiets holdning i saken, vil nok Høyre og eventuelt andre partier som faller ned på samme standpunkt, føle sterkt på den motstanden som nå reiser seg.

Ja, det skal godt gjøres å selge hotellplanene inn som «tidenes mulighet» for Hvalersamfunnet, et prosjekt som av andre oppleves som et direkte «overgrep» mot Hvalers kulturelle identitet og lavmælte landskap.

Skal jeg tillate meg en «avsporing» her, så hadde Hvaler derimot en «historisk sjanse» i 2011 til å utvikle den viktige og tradisjonsrike fiskerihavna i Utgårdskilen og næringsarealer knyttet til denne da staten og fylkeskommunen hadde klargjort nærmere 60 millioner kroner for å realisere prosjektet.

Dette var et prosjekt, basert på en historisk næring, som ble «skutt ned» av et stort flertall i kommunestyret. Dette tragiske vedtaket handler om «snøen som falt i fjor», og den skal det som kjent ikke snakkes for mye om, men like fullt fristende å ta frem når begreper som «tidenes mulighet» trekkes frem. Her gikk nemlig toget for den største muligheten for en fremtidsrettet næringsutvikling på Hvaler på mange tiår.

Hva er det så undertegnede og andre som engasjerer mot hotellplanene først og fremst reagerer på? For de fleste av oss er ikke dette et spørsmål om for eller mot et hotell på Hvaler. Det handler om det vi opplever som feil lokalisering, prosjektets omfang, ødeleggelsene av natur og kulturmiljøer, samt det tvilsomme økonomiske grunnlaget prosjektet er tuftet på.

Det som er Hvalers styrke som turistkommune, og som trekker tusenvis av mennesker til øykommunen hvert år, er at vi på tross av stor utbygging, fortsatt har betydelige ubebygde områder både inne på øyene og i nasjonalparken, et lavmælt og ubebygd landskap å gå turer i, samt kulturlandskap bl.a. med minner fra stenindustrien som i området der hotellet planlegges.

Til de mange som ønsker en spektakulær utsikt er det nok å ta av i områder som Rødshue, Vikertangen, Huserstøet og Bastangen, Vi trenger rett og slett ikke et «flyplasstårn» omgitt av tilførselsveier og parkeringsanlegg for å legge til rette for spektakulære opplevelser på Hvaler. Disse har naturen lagt til rette for.

Skal det bygges hotell som del av planmessig utvikling av reiselivet, slik Ottar Johansen understreker behovet for og som jeg så langt deler, må det være mulig å realisere andre steder på Hvaler og da spesielt på Skjærhalden. Det er først og fremst her det er et visst potensial for tomter, kort vei til badeplasser, restauranter muligheter for opplevelser i form av turer både til fots og med fergene.

Det er i en slik total sammenheng at det vil være realisme i det økonomiske grunnlaget, og der det kan skapes harmoni mellom bygninger og natur slik det er mange svært gode eksempler på i Norge, på Hvaler representert ved besøkssenteret på Storesand. Hotellplanene slik de per i dag foreligger på Sand, taper i så måte på de fleste av de kriteriene som bør ligge til grunn for et nytt hotell.

Avslutningsvis vil jeg si at det er viktig at det blir en bred debatt om hotellokalisering på Hvaler. På grunn av planprosessen vil nok debatten også pågå inn mot en gryende valgkamp foran kommunevalget neste år. Derfor kan debatten meget vel komme til å få betydning for den sammensetning kommunestyret skal ha etter valget i 2023.

Før den tid får vi forhåpentligvis et klargjørende signal fra statsforvalteren om at en slik mastodont av et hotell ikke vil bli godtatt.

Noe annet vil forundre meg stort.