Som betydelige samfunnsaktører beliggende i bydel Nordre Kråkerøy ser vi, Kråkerøy Idrettslag (KIL) og Fredrikstad Fotballklubb (FFK), med glede og entusiasme på den betydelige boligutviklingen, og med det befolkningsveksten, som har startet i vårt nærområde, med utviklingen av det gamle FMV-området som et kjerneområde.

Samtidig vokser det frem en bekymring for hvordan vi som idrettslag arealmessig skal kunne møte og løse den aktivitetsøkningen som naturlig følger en relativt brå befolkningsvekst i bydelen. Faktum er at kapasiteten på våre eksisterende anlegg allerede er sprengt i kjernetidene, og det vil kreve strategiske og regulatoriske grep fra Fredrikstad kommune de nærmeste årene for å legge til rette for en idrettsanleggskapasitet som møter behovet på Nordre Kråkerøy i årene fremover.

KIL har hatt en viktig posisjon i lokalsamfunnet siden 1937, og er i dag en av de største breddeidrettsklubbene i Fredrikstad

Vi forventer at vår bekymring og påstand vil bli møtt med at boligutviklingen i området i stor grad vil bestå av nye leiligheter som vil bli bebodd av en aldersgruppe utenfor vår målgruppe. Det er imidlertid undersøkelser og prognoser som understøtter at byggingen av slike leiligheter skaper en bevegelse i boligmarkedet internt i bydelen som gjør at det også tiltrekkes økt grad av boligkjøpere utenfra innenfor vår målgruppe.

KIL har hatt en viktig posisjon i lokalsamfunnet siden 1937, og er i dag en av de største breddeidrettsklubbene i Fredrikstad. Gjennom disse årene har klubben bidratt til å utvikle og fremme idrett og fysisk aktivitet for alle aldre og nivåer, samtidig som KIL har hatt en positiv påvirkning på lokalsamfunnet som helhet.

Som en klubb med fokus på bærekraft og folkehelse arbeider den aktivt for å minimere sin miljøpåvirkning og er en pådriver for å øke bevisstheten rundt viktigheten av en sunn og aktiv livsstil. Klubben har sin base på Kråkerøy Stadion, hvor Blomsterøyhallen dekker innendørsbehovet på håndballsiden. Anlegget er å anse som fullutnyttet, og må utvides og moderniseres dersom KIL skal kunne vokse og utvikle seg i takt med og til det beste for lokalsamfunnet.

Fredrikstad Fotballklubb (FFK) er en toppidrettsklubb som har hatt tilhold på Kråkerøy siden 2007, og som de senere årene har hatt en sterk vekst i antall utøvere gjennom etablering av småguttelag, jente/dame-lag og Gatelag. Etableringen av de to sistnevnte gruppene er å anse som ledd i klubbens viktige arbeid for likestilling og sosial bærekraft i lys av dens betydelige rolle for hele Fredrikstad-samfunnet. Klubben har sin base på Fredrikstad Stadion.

Som en bærekraftig utnyttelse av felleskapets ressurser ønsker KIL og FFK å se på et samarbeid om anleggsutvikling på Kråkerøy

Kapasiteten i kjernetidene er å anse som fullt utnyttet, hvilket medfører delt banekapasitet mellom lag og/eller bruk av alternative baner utenfor Kråkerøy. Dette er forhold som ikke gagner toppspillerutviklingen i våre ungdomslag. Klubben ønsker på lengre sikt å etablere et eget treningsanlegg som kan avlaste og komplettere Fredrikstad Stadion.

Som en bærekraftig utnyttelse av fellesskapets ressurser ønsker KIL og FFK å se på et samarbeid om anleggsutvikling på Kråkerøy. Samarbeid mellom idrettslagene kan bidra til å styrke lokalsamfunnet og gi flere muligheter for idrettsutøvelse og aktivitet. For å gjøre klimafotavtrykket minst mulig er det naturlig å se på videreutvikling og utvidelse av et eksisterende anlegg, i dette tilfellet Kråkerøy Stadion.

Imidlertid er det vesentlige utfordringer knyttet til en slik utvidelse da anlegget er «omringet» av LNF/dyrket mark og andre vernede elementer, og det vil derfor kreve regulatoriske initiativer og insentiver fra Fredrikstad kommune for å kunne realisere en utvidelse av anlegget.

Vi er smertelig klar over at vern av LNF/dyrket mark er en nasjonal prioritering, og at det derfor vil kunne foreligge klare begrensninger i utviklingsmulighetene. Dette må imidlertid også ses opp mot andre behov i samfunnsutviklingen, og med bakgrunn i den ovennevnte kommende befolkningsveksten på Kråkerøy mener vi administrasjonen og politikerne i Fredrikstad kommune må ta et aktivt eierskap til denne interessekonflikten.

Samtidig er det viktig å ha en balanse mellom arealutvikling og vern av viktige ressurser som matjord og natur. Bærekraft bør være en sentral faktor i anleggsutvikling, og det ønsker vi å ha fokus på. Sammen med Fredrikstad kommune ønsker vi derfor å finne bærekraftige løsninger som kan ivareta hensynet til både behovet for anleggsutvikling og vern av viktige ressurser på Kråkerøy på en tilfredsstillende måte.

Kommunen vil ha en avgjørende betydning for hvordan vi kan opprettholde og videreutvikle våre roller som viktige samfunnsaktører i fremtiden.