Historieformidlingen i Fredrikstad er preget av innskrenkninger. Museet vårt må innskrenke, viktige institusjoner som Elingaard og Roald Amundsens Minne låses ned eller mørklegges og gamle anlegg som er tilholdssteder for frivillige med historisk interesse kan bli dyrere og mindre tilgjengelige. Historielagene og Fredrikstad Museums Venner ber om at kommunen øker de økonomiske tilskuddene til museet og annet viktig bevarings- og formidlingsarbeid. Vi ber om å få møte byens politiske ledelse til en bred drøfting av dette, med sikte på å få i gang en skikkelig planlegging av hvordan vi kan forbedre situasjonen.

Historielagene i Fredrikstads bydeler og Fredrikstad Museums Venner har årlige samlinger. På vår samling i år ble vi enige om å si tydelig ifra: innsatsen for å ta vare på og formidle historien må økes markant. Vi representerer frivilligheten, og jobber gratis. Vi må få bruke kommunale hus og anlegg. Viktige samlingspunkter er nå stengt, og andre tilholdssteder blir innskrenket eller dyrere å bruke. Som frivillige legfolk er vi helt avhengige av samarbeid med fagfolk som har kunnskaper og kompetanse til å sikre god bevaring og sakkyndig formidling. Det er en lang rekke utfordringer som må løses innen kort tid.

Det mest akutte problemet er kutt i støtten til Fredrikstad museum.

Dette gjelder arkivene til de tidligere kommunene, som er dårlig oppbevart og temmelig rotete. Viktige bedrifter i Fredrikstad som FMV har hatt fine samlinger av båtmodeller og andre produkter, som bør samles og sikres så godt det lar seg gjøre. Kirker og gravsteder må tas skikkelig vare på. Vi har også mye eldre historie fra bronsealder, vikingetid og minst frem til reformasjonen som burde undersøkes mer systematisk og åpnes for formidling. Det må lages en plan for alt dette.

Slutt å skylde på hverandre

Vi er sterkt foruroliget av at myndigheter på ulike nivåer ofte henviser til hverandre i stedet for å ta ansvar. Spesielt er vi urolige for den ansvarsfraskrivelsen som Fredrikstad kommune gjør seg skyldig i. Det mest akutte problemet er kutt i støtten til Fredrikstad museum. Her er det lagt opp til en spleis mellom stat, fylke og kommune. Etter en optimistisk periode der vi kunne spore fremgang, er det nå kommet til kutt i tilskuddet som gjør at sårt tiltrengt kompetanse må reduseres. Når kommunen kutter, kan det lett føre til at også andre myndigheter kutter. Derfor må kommunen gå foran med å øke sine tilskudd. Bare på den måten kan vi legge press på fylke og stat til å øke sine bidrag også.

Kommunen eier mye av det som må tas vare på.

Kommunen eier faktisk mye av det som må tas vare på. Det gjelder Elingaard, Roald Amundsens Minne, Kongsten fort, Isegran, de kommunale arkivene og en lang rekke andre hus og anlegg. Kommunens bidrag til museet er ikke bare til museumsutstillingen, men også til bevaring av kommunal eiendom! Historielagene og andre tilsvarende foreninger får knapt tilskudd, men er veldig avhengige av å kunne benytte hus og anlegg, gamle verksteder m.v. I mange tilfeller har vi påtatt oss viktige forvaltningsoppgaver som kompensasjon for gratis tilgang. Slike muligheter er vi åpne for å diskutere videre. Men vi opplever det som vanskelig å forholde oss til kommunalt byråkrati som vil ha enkle regler, kvitte seg med det de finner unødvendig, eller skaffe leieinntekter.

Kommunal plan og penger

Dette må vi snakke med byens politiske ledelse om. For å gi et rimelig innhold i en slik samtale, må tilskuddene til Fredrikstad Museum økes og de anlegg som er innskrenket eller stengt åpnes igjen. Dette må komme til syne med en klar økning av budsjettet for 2020. Før neste budsjett må det lages en langtidsplan for bevaring og formidling av historisk materiale. Dette vil vi gjerne bidra til!

Les også

Roald Amundsens Minne kan bli attraktivt senter, men det vil koste