Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune er innbyggernes forsikring for at den økonomiske forvaltningen blir kontrollert og kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og i selskaper kommunen har eierinteresser i. Men det betinger at utvalget består av grundige og selvstendige og personer.

Styreleder i kontrollutvalget kan ikke tilhøre samme parti som ordfører. Det står i kommuneloven. Dette fordi kontrollutvalget skal føre en selvstendig kontroll, uavhengig av ordførers påvirkning. Ordfører har rett til å møte i kontrollutvalget, men uten stemmerett. Den møteretten utnytter Nygård med tyngde.

Jon-Ivar Nygård har vært en taus aktør som generalforsamling for FEAS, men har vært en meget aktiv aktør i kontrollutvalget for å stoppe innsynsforslag som nettopp hadde til hensikt å etterkomme kommunelovens krav til kontrollutvalgets plikter om innsyn. Dette gjelder konglomeratet FEAS der han sitter på vegne av innbyggerne i Fredrikstad kommune. I saken om FEAS burde han meldt seg inhabil.

Ordførerens opptreden i kontrollutvalget var så pågående at selv utvalgsleder Rita Holberg lot seg skremme. Dermed ble forslag fra Henning Aall om revisjonskontroll av Fredrikstad Energi stoppet. Siden Jon-Ivar Nygård er generalforsamling, kjenner han derfor alle detaljer knyttet til blant annet spørsmål som:

  • Hvorfor har Norgesnett, som får alle sine kostnader til drift, vedlikehold og investeringer dekket fra nettkundene, tatt opp lån hos Fredrikstad Energi på 735 millioner kroner med rentekostnader på 6,8 prosent?
  • Hva er pengene brukt til? Hvorfor godkjenner Jon-Ivar Nygård, på vegne av Fredrikstads innbyggere, at årlige utbytte fra Norgesnett på 80–85 millioner kroner til Fredrikstad kommune og Hafslund, overføres til Fredrikstad Energi der direktørene ikke hadde mulighet til bonuser uten disse millionene?
  • Hvorfor godkjente Nygård opprettelsen av papirselskapet Norgesnett Holding, uten ansatte, uten oppgaver, uten kjente styreprotokoller, men ifølge regnskapet med styrehonorar på 78 tusen kroner som blant annet partikollega Moland Pedersen dro nytte av.

Ordfører Nygård har utviklet en personlig styringsmodell hvor han bruker pisken mot noen, som lederen av Onsøy Arbeiderpartilag, Lisbeth Winther Antonsen, og gulrot til den delen av opposisjonen som har inngått en samarbeidsavtale med ordføreren. En samarbeidsavtale, som så vidt vi kjenner til, aldri har vært offentliggjort, selv om den åpenbart har stor offentlig interesse.

Plagsomme bystyrerepresentanter som Henning Aall, som endatil tar innbyggerne i Fredrikstad og kommunelovens § 23 på alvor, passer ikke inn i Jon-Ivar Nygårds privatiserte styringsmodell. Derfor må han ut! Hans iver etter å få ut Henning Aall kom så raskt at han kom i skade for å fuske med fakta i sin innstilling.

Jon Ivar-Nygård har ikke lagt ved hele teksten i delegeringsreglementet hvor det står at «valgene gjelder for valgperioden». Henning Aall er valgt for valgperioden, og det finnes ikke en bokstav i verken kommunelov eller kommunens reglement som krever at Henning Aall skal skiftes ut. Nygård viser også til en sak som skal være tilsvarende, men som ikke er vedlagt. Saken er imidlertid ikke tilsvarende da den har blitt initiert av Wenja Elisabeth Ringens søknad om fritak fra politiske verv. Henning Aall har ikke søkt om fritak fra politiske verv. Nygård skriver at: «Representanten Aall representerer per nå ikke bystyrets flertall i kontrollutvalget.» Nei. Henning Aall representerer innbyggerne i Fredrikstad. Kommuneloven åpner for at det kan foretas nyvalg, men krever det ikke!

Vi vil på det sterkeste oppfordre et anstendig bystyre til å opptre selvstendig og sørge for at Henning Aall fortsetter som innbyggernes representant i kontrollutvalget. Medlemmene i kontrollutvalget skal kontrollere forvaltningen, ikke la seg styre av ordfører Jon-Ivar Nygårds inndeling av «liker» – «liker ikke.»