Når vi går på jobb ønsker vi å hjelpe mennesker med fysiske, psykiske og sosiale behov. Men ifølge politikerne koster denne omsorgen for mye.

Helsefagarbeidere spiller en nøkkelrolle i norsk helsevesen, og har stått i førstelinjen i kampen mot pandemien. Vi er stolte av hvordan vi hver dag møter pasienter, brukere og pårørende.

Samtidig har vi en svært krevende hverdag. De fleste helsefagarbeidere kjenner på dårlig samvittighet hver eneste dag. Det gjør også arbeidsgivere.

Økonomien setter rammen for hvor mange helsefagarbeidere som blir ansatt. Det igjen gjør at det blir dårligere kvalitet på tjenestene, fordi det planlegges med for lav bemanning. Arbeidsgivere er bundet til budsjett. Fokuset er økonomi, ikke omsorg. De tildelte rammene bidrar også til å opprettholde deltid.

Nå er det stortingsvalg, og Helsefagarbeiderforbundet vil fokusere på fremtidens omsorg. Hvordan vil politikerne som kjemper om din stemme at den skal være? Hva forventer du deg av tjenestene den dagen du selv plutselig trenger dem?

Vi mener at det i dag planlegges for en bemanning som overhodet ikke fanger opp det enorme behovet for omsorg.

Helsefagarbeidere har en stressende hverdag med så mange praktiske gjøremål at det går utover en av de aller viktigste oppgavene; nemlig å observere, dokumentere og rapportere hvordan brukeren egentlig har det. For pasientene er det helt avgjørende å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Presset i tjenesten gir ikke helsefagarbeideren tilstrekkelig tid til å utføre disse oppgavene i dag. Det blir mye oppbevaring, og ikke på langt nær nok omsorg.

God pleie og god omsorg handler også om høy faglig kvalitet hos de ansatte. Den dagen du selv havner på institusjon, eller trenger hjelp hjemme, er det viktig at det er helsefagarbeidere med riktig kompetanse som er på jobb for å ta seg av deg.

Vi brenner for utdanningen vår. Helsefagarbeidere må få den spisskompetansen som kreves i et yrke som blir stadig mer komplekst.

Helsefagarbeiderforbundet mener det er avgjørende at arbeidsgiver legger bedre til rette for høyere yrkesfaglige utdanninger. Målet må være at flest mulig skal ha fagbrev, og at man stimulerer til at flere skal ta høyere yrkesfaglig utdanning for å møte fremtidens pasientgruppe.

Dette er viktig både for den enkelte, for virksomheten og ikke minst for pasienten.

Ordningen med fagbrev på jobb ble i stor grad utviklet med blikk på helse og omsorg. Det er avgjørende at helsemyndighetene, og politikerne som nå skal velges inn på Stortinget, prioriterer denne ordningen. Andelen faglærte må opp!

Vi er også opptatt av kvaliteten i utdanningen og at den er tilpasset det reelle behovet som finnes ute hos pasientene. Vi etterlyser også større nasjonal likhet i gjennomføringen av utdanningen, og det må være nasjonale klare retningslinjer for fagprøver. Prøvenemnder må jobbe likt i alle fylker.

Sats på ansatte. Sats på kompetanseutvikling. Sats på helsefagarbeideren.