Jeg registrerer med stor interesse at Frp og Pensjonistpartiet snakker om å gjenåpne Emil Mørchs minne. Posisjonen i Fredrikstad kommune er ikke enig i den vurderingen; istedenfor å tro og føle at Emil Mørchs minne er i god stand, så lener vi oss på faktabasert informasjon.

30. januar 2019 ble det lagt frem en sak i helse og velferdsutvalget som handlet om omprioriteringer av heldøgns omsorgsplasser. Her viser man til den tekniske tilstandsrapporten for Emil Mørchs minne, og slår fast at Emil Mørchs minne er i for dårlig forfatning til å brukes som et fast sykehjem for eldre med store bistandsbehov. De pasientene som bodde ved Emil Mørch da det ble omdisponert, fikk alle tilbud om plass ved Østsiden sykehjem. Vi vet at de som bor ved Østsiden sykehjem er fornøyd, og dette sykehjemmet er tilrettelagt både med veleferdsteknologi og for pasientgrupper med ulike behov.

I helse og velferdsutvalget den 28. oktober 2020 ble det lagt frem et regnestykke på hva det vil koste å gjenåpne Emil Mørchs minne.

  • Emil Mørch hadde 30 plasser.Brutto kostnad per plass: 849.000 kr
  • Netto kostnad per plass: 662.000 kr
  • Total netto kostnad for Emil Mørch: rundt 20 mill.

I dette regnestykke er ikke flyttekostnader, velferdsteknologiske oppgraderinger, oppstartskostnader, renovering, generelle investeringer som ble meldt inn før bygget ble utfaset og personalkostnader – medregnet. Når de overnevnte kostnadene tas med vil utgiften øke betraktelig.

Som leder av helse og velferdsutvalget må jeg spørre: Hvor har Frp og PP tenkt til å ta disse pengene fra? De sier selv det skal betales av andre seksjoner og eller tas fra næringsfondet. Helt siden jeg kom inn i politikken for fem år siden, har jeg med flere fremsnakket å rive ned «silotankegangen» og se tjenestene våre over ett. Det som skjer i en seksjon i kommunen vil både kunne ha indirekte og direkte konsekvens i en annen.

Jeg forundres over Frp og PP i denne saken. Vi vet ganske mye om den demografiske utviklingen som vil få store konsekvenser for tjenester knyttet til helse. Vi kan ikke kun øke budsjettet til helse og velferd ved for eksempel ta fra teknisk drift; i hvert fall ikke uten evne til å se konsekvensen og ringvirkningene for helheten.

Les også

Hører du, ordfører Nygård? Fredrikstad trenger 100 nye sykehjemsplasser raskt

Jeg minner om at vi allerede bruker 2,7 milliarder på denne seksjonen, og som kommune bruker vi i snitt mer av inntekten vår på helse og velferd enn andre sammenlignbare kommuner. Det er ikke nødvendigvis noe negativt i det, men da må vi sørge for å bruke de pengene riktig og med fokus på at de kommer flest mulig til nytte. Skal vi gjennomføre de føringene som kommunen ønsker og som regjeringspartiene og Stortinget har gitt oss – nemlig mer satsing på tjenester lavere ned på omsorgstrappen – så betyr ikke det å åpne Emil Mørchs minne for kanskje nærmere 40 millioner.

Nei, det betyr som vi blant annet har gjort I 2020: øke hjemmesykepleien med ti årsverk, styrke hjemmesykepleien med 13 millioner inneværende år og satse på varierte botilbud. Det betyr også å bygge Onsøyheimen sykehjem som kan møte fremtidens behov. Dét er å satse på føringen gitt av nasjonale myndigheter.

Jeg nevnte at PP og Frp også ønsker å ta penger av næringsfondet. Det er uansvarlig. Næringslivet sørger for skatteinntekter og arbeidsplasser. Jeg er glad for det samfunnsansvaret også næringslivet er med på. For posisjonen i Fredrikstad kommune er det viktigere å jobbe for helhetlig helse og omsorgstjenester – ikke brenne av hele budsjettet på et bygg.

Les også

Hva er akseptabel tid å vente på bolig eller hjelp i egen kommune?