Som pårørende sitter det langt inne å kontakte medier for å bli hørt i en dypt tragisk, personlig og alvorlig sak. Jeg ser dessverre ingen annen mulighet.

Så til ledere og ansatte i Fredrikstad barnevern. Politikere, ordfører og andre ansvarlige: Jeg håper dere leser dette.

Det en dårlig bevart hemmelighet at Fredrikstad barnevern har vært ute i hardt vær de siste årene. Dette har ved flere anledninger blitt belyst av Fredriksstad Blad. Jeg nevner: Tilsyn fra fylkesmann. Risiko for tvangsmulkt etter tilsyn. Alvorlige personalkonflikter, samt dårlig arbeidsmiljø med store utskiftninger i personalgruppen. Overskriftene har vært mange.

2018 utførte staten sjekk om alle landets barnevern fylte lovpålagte krav. Fredrikstad kommune kom dårlig ut i den første systematiske kartlegging av landets barnevern på tre sentrale områder og ble i desember 2018 merket rødt. Det innebærer betydelig risiko for avvik i henhold til lov og forskrift. Barnevernet i Fredrikstad fikk «rødt lys» av barneministeren.

Dokumentasjon som avdekker alvorlige forhold barna lever under, kommer stadig frem. Men til ingen nytte...

Dette tegner et bilde av et barnevern i krise. Jeg har i flere år vært i kontakt med barnevernet i Fredrikstad grunnet bekymring om alvorlig omsorgssvikt. Jeg er, som barnas familie, maktesløst vitne til at barnevernet passivt står på sidelinjen uten å gripe inn. Tida går og barna blir eldre. Barnevernstjenesten fortsetter å undersøke og setter inn få og lite hensiktsmessige tiltak som på ingen måte gir barna den trygghet de har krav på.

Saksbehandlere byttes hyppig. På 13 måneder har det vært tre ulike saksbehandlere. Nye saksbehandlere skal sette seg inn i omfattende mengder med informasjon og rekker knapt å bli kjent med saken før ny saksbehandler overtar. Mor samarbeider ikke med barnevernstjenesten, uten at dette får konsekvenser. Barnevernet erkjenner saksbehandlingsfeil muntlig, og sier seg enige i at det har skjedd alvorlige «glipper».

Dokumentasjon som avdekker alvorlige forhold barna lever under, kommer stadig frem. Men til ingen nytte...

Som pårørende er vi maktesløse. Fylkesmann er involvert og vi venter på svar på vår klage og anmodning om tilsyn av Fredrikstad barnevern. Jeg er redd for at de involverte barnas barndom blir revet i filler. Hvorfor gir barnevernet mor sjanse etter sjanse, år etter år? Det er å sette retten til en trygg barndom på spill.

Hvem har ansvaret når barnevernet gjør saksbehandlingsfeil, og eksempelvis «glemmer» å informere en bekymret far om at det foreligger konkret bevis på at mor ruser seg. Hvem skal da gripe inn?

Når dokumentasjon avdekker alvorlige forhold og bekymringer fra flere hold og barnevernet fortsatt ikke velger å handle, er spørsmålet: Er det et foreldrevern eller et barnevern?

Når en forelder ikke er i stand til å ivareta barna fordi rus og andre alvorlige forhold ligger bak, skal barnevernet kunne gripe inn med enten hjelpetiltak eller kontrollerende tiltak. Når lite hensiktsmessige tiltak ikke fører frem, og barnevernet fortsatt lar barna leve under ustabile forhold, hvem skal da ivareta barnets beste?

Når barnevernet svikter, rammes de svakeste med størst behov for hjelp. Kommunen må ta ansvar for å gi barna den hjelpen de trenger, når de trenger den som mest. Ikke la barna gå til grunne mens dere vurderer hva dere skal gjøre.

Snakk med barna! Hør på hva de har å si. Bry dere. Jeg håper og tror fylkesmann griper inn og at denne saken får etterspill for barnevernstjenesten i Fredrikstad. Barn som lever i vanskelige livssituasjoner må få den hjelpen de har krav på!