Alle vil ha en levende fjord og fisken tilbake i Oslofjorden. Vårt inderlige håp er at vi i fellesskap kommer fram til gode løsninger og at konkrete tiltak nå settes ut i livet. Det haster.

Så har endelig startskuddet gått for en restaurering av Oslofjorden. Helhetlig plan for Oslofjorden ble sjøsatt av regjeringen før påske, på oppdrag fra Stortinget. Det var er en svært viktig begivenhet for Oslofjorden.

Etter omfattende forskningsarbeid i fjorden har vi nå god oversikt over hva som er problemet og hva som kan gjøres med vår syke fjord. Hele det marinbiologiske fagmiljøet i Norge står bak denne kunnskapen. Hovedårsakene er en svekkelse av naturtilstanden i fjorden, en svekkelse av fjordens produksjonsevne og en langvarig overbeskatning av fiskeressursene.

En gang var Oslofjorden en av Norges mest fiskerike fjorder. Det kan bli krevende å komme tilbake til gammel storhet, men det er svært mange som har et intenst ønske om å bedre miljøet og få fisken tilbake til fjorden.

Og det er faktisk håp for fisken! Men det avhenger av at vi klarer å få til et samarbeid rundt gjennomføring av tiltakene i Helhetlig plan for fjorden. Følgende innsatsområder bli viktige for å hjelpe naturen og fisken tilbake:

■ Landbruket må redusere sine utslipp av såkalte næringssalter (nitrogen og fosfor) og leirmasser til vassdragene og fjorden.

■ Kommunene og industrien må redusere sine utslipp av næringssalter.

■ En redusert beskatning fra fiskeri og restaurering av skader på bunnmiljøet fra langvarig bunntråling.

■ Lavere utslipp av miljøgifter fra kloakk, industri og båthavner, marint avfall og plast.

■ Begrensning og opprydding i tekniske inngrep i grunne sjøområder.

Det er allerede innført noen tiltak innenfor fiskeri, og kommunene og landbruket arbeider med å få ned sine forurensninger. Men mye arbeid gjenstår!

Sel og skarv har tidligere fått mye av skylden for fjorddramaet. Disse artene hører hjemme i fjordøkosystemet og nedtones nå av forskningsmiljøene som forklaring på «fjorddøden». Men disse artene inngår selvfølgelig i en kunnskapsbasert beskatning på linje med andre arter.

Å skylde på hverandre løser ingen problemer. Derfor er det nå viktig at det er regjeringen som har laget en helhetlig plan for fjorden, basert på et solid kunnskapsgrunnlag, og som plasserer ansvar. Regjeringens plan viser at mange må bidra her.

Det beste ville være om de som «har skoen på» setter seg ned sammen for å finne løsninger. Det gjelder både fiskeriene, kommunene, landbruket og industrien. Dessuten er det viktig at staten tar rollen som pådriver og koordinator: En forbedring av tilstanden i Oslofjorden berører hele Østlandsområdet.

Alle vil ha fisken tilbake til Oslofjorden. Vårt inderlige håp er at vi kommer fram til gode løsninger og at tiltak settes ut i livet. Det vil være en god investering – og det haster.

Forfatterne er:

Roar Jonstang, leder i styringsgruppen for Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken

Runar Andre Larsen, leder i Færder nasjonalparkstyre

Bjørn Strandli, koordinator for prosjektene Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken

Les også

Fiskerne tar ansvar – rekefisket er miljøsertifisert og bærekraftig

Les også

Bunntråling av Oslofjorden er verre enn antatt