I over to år har Fredrikstad kommune brukt konsulenter til å jobbe med Prosjekt Gressvik nye fergeleie. Prosjektet er uten fremdrift og skattebetalerne betaler regningen.

Problemstilling

Fredrikstad kommune skal bygge nytt, større fergeleie på Gressvik. Det skal blant annet oppføres et servicehus som trenger deler av arealet som eiendom 48/241 har hatt som adkomstvei siden 1980. Fredrikstad Marineservice (FM) kjøpte eiendommen med veirett i 1990. For omtrent ett år siden ble vi enige med kommunen om at FM skulle sikres veirett for semitrailer, og prosjektledelsen sendte inn søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan.

Kommunal tomt selges

I de første forhandlingene om veiretten for FM var kommunens egen tomt på 2,2 dekar viktig. 15.11.2019 opplyste Tore Fuglår fra etat Eiendom, sitat: «Vi har utarbeidet kjøpekontrakt, men den er ikke underskrevet av noen av partene. Dette er delvis fordi vi trenger mer eiendom til atkomst til eiendommen 48/241 (Fredrikstad Marineservice). Vi har foreslått å redusere tomteprisen noe, i og med at vi har behov for noe areal fra dem (Solid Eiendom).» Fem dager senere underskrev etatssjef Voica Imrik salgskontrakt med Solid. Forholdet til Solids boligplaner syntes viktigere enn å få på plass det nye bryggeprosjektet.

Reguleringssjefen griper inn

20. november 2020 innkalte reguleringssjefen, Anna Auganes, til et møte på Gressvik Brygge der blant andre fire personer fra reguleringsavdelingen, to fra etat for bygg og eiendom og tre konsulenter deltok. Målet var like enkelt som nødvendig. Hun ville tydeliggjøre og formalisere Fredrikstad Marineservice sin over 40-årige hevdvunne veirett, tilpasset nytt fergeleie på Gressvik.

Fra det godkjente møtereferatet hvor ti personer representerte kommunen, heter det: «I denne saken dreier det seg om å få̊ etablert et trygt og godt fungerende fergeleie, samtidig som hensynet til trygg og velfungerende atkomst for Fredrikstad Marineservice ivaretas praktisk og sikres juridisk.»

«Når det gjelder sikring av Fredrikstad Marineservices sine rettigheter, foreslo Auganes at disse rettighetene skulle sikres ved at kommunen tinglyste en konkret rettighet om atkomst for Fredrikstad Marineservice på eiendommen. Fordelen med en slik tinglysning er at den er en varig rettighet kommunen ikke kan oppheve – i motsetning til en reguleringsplan som etter loven kan endres eller oppheves senere.»

«Grunneier Fredrikstad kommune ved Tore Fuglår bekreftet at kommunen er villig til å inngå en slik avtale.»

«Det må̊ imidlertid utarbeides en utomhusplan som viser adkomstveien så nøyaktig at det ikke er tvil om hva avtalen gjelder, og omfanget av den.»

«Det er viktig at løsningen er dokumentert og kan legges til grunn for saksbehandling.» Referatet, skrevet av saksbehandler hos reguleringssjefen, har vært vårt ståsted i forhandlingene.

Fredrikstad kommune prøvekjører

For å sikre objektivitet, ba vi kommunen gjennomføre en egen prøvekjøring med innleid semitrailer. Prøvekjøringen ble gjennomført og klargjorde behovet for nødvendig svingradius, veibredde og behov for et mindre tilleggsareal slik Tore Fuglår hadde forutsett. Prøvekjøringen viste viktigheten av at veilovens krav til veimål legges til grunn, og prosessen har dokumentert at veimålene må synliggjøres på et tinglyst dokument. Jf Referat fra 20.11.20.

Status

Ragnar Karlsen er tilbudt en personlig veirett, altså er den ikke knyttet til eiendommen. Den er ikke målsatt, og henger ikke sammen med dagens veirett over tomten som Solid har kjøpt. Solid har startet boring på nabotomten og synes å styre prosessen mens kommunen forhandlere stiller med begrenset fullmakt.

Vi forholder oss til enigheten, skissert av reguleringssjefen, men Ragnar Karlsen kommer ikke lenger med kommunen, og er henvist til å finne en løsning med Solid. Det er en uaktuell problemstilling for Ragnar Karlsen. Dette er kommunens oppgave.

Vi kan bare registrere at en viktig del av kommunens forvaltning har gått i vranglås, og nøkkelen ligger ikke i de folkevalgtes hender. Bystyrets flertall ga dem til Solid Eiendom gjennom vedtaket 18.06.20. om å endre status for FMs tomt i arealplanen fra næringstomt til boligtomt. Gressvik fergeprosjekt ligger i dvale.

(Dette innlegget er en forkortet versjon av brevet vi sendte Bystyrets medlemmer 19.05.21)

Bakgrunn

Fredrikstad Marineservice driver med båt-relatert virksomhet på Gressvik. De er avhengige av at større kjøretøy kan komme til og fra bedriften med båter.

De har pr i dag veirett over kommunens areal ved fergeleiet, og videre over nabotomten som eies av entreprenørselskapet Solid, for å komme inn til sin eiendom.

Solid kjøpte eiendommen fordi de ønsker å bygge ut med boliger. Politikerne endret, mot Karlsens ønske, eiendommen hans fra nærings- til boligformål da de behandlet arealplanen i fjor. Flertallet ville at hele området skal forvandles til boligområde.

Det var en sterk politisk dragkamp rundt hva som var juridisk lovlig eller ei - flere partier ønsket å bevare næringsformålet.

Parallellt med dette har kommunen selv jobbet for å sette opp et servicebygg på deres egen tomt hvor Fredrikstad Marineservice i dag har rett til å kjøre. Problemet er ifølge bedriftens støttespillere at arealet ser ut til å være for trangt med de mål som er nødvendige for at store nok kjøretøy kan passere.

Ifølge dokumenter i saken er det nødvendig å bruke noen kvadratmeter av eiendommen til Solid, men dette ser ikke ut til å være på plass.