Ansvar lærer oss å verdsette handlingen og dens konsekvenser, samtidig som vi beskytter hver enkelt rettighet. Noen ganger blir en persons ytringsfrihet krenket av andre. Noe som kan skape splittelse i fellesskapet, og hat.

De tingene som skaper hat og fremmedgjøring i det norske samfunnet er ikke velstående, det er en idé som strider mot sosial integrering. Å brenne Koranen er en ideologi som skader hele det muslimske samfunnet, Quran (Koranen) er en del av deres identitet. Alle har rett til å leve i fred, føle seg trygg og ha fritt liv.

Å respektere menneskerettigheter er viktige for oss alle.

Prinsippet om at mennesker er likeverdige og at staten har et ansvar for å sikre menneskenes grunnleggende livsvilkår er et felles verdigrunnlag for menneskerettigheter. Menneskerettigheten er internasjonale prinsipper om individets grunnleggende rettigheter overfor staten.

Individene skal sikres frihet og rettighet, blant annet rett til liv, helse, ytringsfrihet, privatliv, rett til utdanning og så videre.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Alle mennesker har rett til å uttrykke sine meninger og dette er også grunnverdiene som former vårt demokrati. En klassisk problemstilling er; hvor går grensen for ytringsfrihet før det skader andre?

Kan vi si å brenne Quran er en ytringsfrihet eller er det rasediskriminering?

La oss se på artikkel 4 i FNs «Konvensjonen mot rasediskriminering». Der heter de blant annet:

«Konvensjonspartene fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er basert på ideer eller teorier om at en rase eller gruppe mennesker av en bestemt hudfarge eller etnisk opprinnelse er andre overlegen, eller som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasehat og rasediskriminering i enhver form».

Videre kan man lese:

«... enhver spredning av ideer basert på tanken om rasemessig overlegenhet eller rasehat, enhver tilskyndelse til rasediskriminering, så vel som enhver voldshandling eller tilskyndelse til voldshandling mot en rase eller gruppe personer av en annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, samt enhver støtte til rasistisk virksomhet, herunder økonomisk støtte, er en straffbar handling.

... organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering, er ulovlig og forbudt, og at det er straffbart å delta i slike organisasjoner eller slik virksomhet.

Artikkel 4 omhandler fordømmelse av rasediskriminerende ytringer og propaganda. Statene skal blant annet regne enhver spredning av ideer om rasemessig overlegenhet og rasehat som straffbare handlinger. I Norge er et forbud mot rasediskriminerende ytringer nedfelt i straffeloven § 135 a. Vernet mot rasediskriminerende ytringer må avveies mot ytringsfriheten, som også er en sentral menneskerettighet».

Tematikken er, hvor går grensen for våre ytringer og hvor setter vi streken som et samfunn?

Jeg syns ikke å brenne Quran er klokt, fordi dette bare skaper hat og gruppering. Og jeg synes det er rettferdig å se på legitimiteten til enkelte ytringer som medfører skade for en bestemt gruppe.

Jeg ønsker at vi står sammen til å skape muligheter for gjensidig samhandling og tillit, samt forhindre alt som skaper hat og mistillit.