Som nyvalgt kommunepolitiker håper vi at du vil bidra til at kommunen du bor i skal bli et best mulig sted for alle innbyggerne. Alle innbyggere i kommunen lever sine liv nå, det er her og nå som er viktig. Livene leves i kommunen, og god kvalitet på alle tjenestene er avgjørende for alle kommunens innbyggere, både i nåtid og i fremtid.

Fellesorganisasjonen FO er en fagforening og et profesjonsforbund for 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer jobber i de fleste av kommunens velferdstjenester. I helse- og sosialsektoren, i barnevernet, i skolen, i tjenester til personer med utviklingshemning, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger og i NAV.
Når du som kommunepolitiker nå skal inn i jungelen av prioriteringer, vil vi gi deg en kort huskeliste med noen av områder vi mener du må prioritere:

■ Styrk barnevernet. Våre medlemmer forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. For å få til en god barnevernstjeneste, må ansatte ha tid til å skape gode relasjoner til barn og familier som trenger hjelp. Vi må også ha tid til veiledning og kompetansebygging. Innfør bemanningsnorm - maks 15 barn pr. ansatt.

FOs medlemmer og vi som tillitsvalgte har en unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene.

■ Sats på trygt oppvekstmiljø. Altfor mange unge sliter sosialt eller med psykiske vansker. Barn og unge trenger å møte personer som kjenner miljøene, voksne som tidlig ser tegn på negativ utvikling og gjør noe med det. Miljøterapeuter i skolen og utekontakter er eksempler på slike trygge voksne.

■ Gi personer med utviklingshemning mulighet til å delta på lik linje med andre. Rett kompetanse er avgjørende for tjenester med god kvalitet, og nok folk på jobb er avgjørende for at brukeren blir sett og får nødvendig oppfølging. Vernepleiere er helse- og sosialarbeidere, de er spesialister på tjenester til mennesker med utviklingshemming, funksjonshemning, selvbestemmelse og menneskerettigheter. Vernepleierbemanningen må derfor styrkes.

■ Bekjemp fattigdom. Barnefattigdommen øker. Å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp gir litt mer å rutte med for dem som har minst, og motvirker økte forskjeller.

■ Behold velferdstjenestene i kommunal regi. Ikke overlat velferd til kommersielle aktører. Kommunale tjenester sikrer deg kontroll over tilbudet, og gir de ansatte trygge lønns- og arbeidsvilkår.

■ Gi oss trygghet på jobben. Du er vår arbeidsgiver. Vi vil ha det trygt på jobben. Våre medlemmer er de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at du skal stå opp for oss når vi trenger det.

Du har påtatt deg en viktig rolle med å styre kommunen. FOs medlemmer og vi som tillitsvalgte har en unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene - bruk oss. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre.

Lykke til i jobben med å gjøre kommunene til et godt sted å leve og arbeide i.