I dag 3. desember feirer vi FN dagen for mennesker nedsatt funksjonsevne.

Vi feirer at alle mennesker uavhengig av funksjonsevne er like mye verdt.
Vi feirer at alle mennesker uavhengig av funksjonsevne har samme menneskerettigheter.
Vi feirer at FN i 2006 vedtok FN konvensjonen for mennesker nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Vi feirer at Norge forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen i 2013.
Vi feirer at vi er mange mennesker i mange organisasjoner som hver dag jobber for å styrke menneskerettighetene for alle funksjonshemmede.

FN-konvensjonen var et stort gjennombrudd for funksjonshemmedes rettigheter. Mange mener den er et paradigmeskifte for funksjonshemmedes rettsstilling. Tidligere var det mange som mente at menneskerettighetsbrudd mot funksjonshemmede ikke var rettighetsbrudd, men en naturlig og legitim forskjellsbehandling fordi funksjonshemmede mennesker ble sett på som kategorisk annerledes enn andre mennesker.

Dette er kalt den medisinske forståelsen av funksjonshemming. Vi kan fortsatt se spor av denne forståelsen blant annet i offentligheten hvor barn med nedsatt funksjonsevne omtales som barn med store omsorgsbehov eller krevende atferd. «Feilen eller utfordringene» ligger hos de funksjonshemmede. Fortsatt er det ganske vanlig å mene at noen funksjonshemmede ikke kan ha de samme rettighetene som andre fordi de er annerledes.

Med FN-konvensjonen fikk vi etablert en ny forståelse av funksjonshemming; funksjonshemming er gapet mellom individenes forutsetninger og samfunnets krav. Funksjonshemmingen blir en funksjon av samfunnets krav og samfunnets evne til å styrke individets forutsetninger. Når man la til grunn at mennesker ble funksjonshemmet av samfunnsskapte barrierer, ble det tydeligere at forskjellsbehandling og segregering er diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Dette gjenspeiles i Diskriminerings- og likestillingsloven som etter 2017 også omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne, i tillegg til kjønn, etnisitet, legning og religion.

FN konvensjonen er viktig på tre måter:

1. Den bekrefter at alle funksjonshemmede har akkurat de samme menneskerettighetene som alle andre, og at disse må beskyttes på samme måte som for rettighetene til øvrig befolkning. Norges ekspert på menneskerettigheter for funksjonshemmede Kjersti Skarstad sier det slik: «Menneskerettigheter er ikke noe man skal måtte kvalifisere seg for- menneskerettigheter er noe vi alle har».

2. Den gir en forklaring på hva like rettigheter for funksjonshemmede innebærer i praksis. Det står konkret i hver artikkel hva likeverdig utdanning, deltakelse etc. betyr av forpliktelser for statene.

3. Den fremmer et nytt perspektiv på hva det vil si å være et menneske og samfunn. At funksjonsvariasjon er en naturlig og positiv del av det menneskelige mangfold. Særlig er retten til deltakelse i samfunnet og retten til beskyttelse av selvbestemmelse viktig. Vi kan ikke ha et verdensvidt mangfoldig samfunn uten at alle mennesker er med. FNs generalsekretærAntónio Guterres sier det slik: «Å realisere rettighetene, handlefriheten og lederskapet til personer med nedsatt funksjonsevne vil fremme vår felles fremtid. Vi trenger alle, inkludert funksjonshemmede, om bord for å nå bærekraftsmålene. På denne internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne, la oss forplikte oss til å bygge en bærekraftig, inkluderende og rettferdig fremtid for alle, uten å etterlate noen.»

FN-konvensjonen er et svar på dokumenterte utfordringer for menneskerettighetene til funksjonshemmede. Særlig på noen områder har rettighetsbruddene vært store, derfor inneholder FN konvensjonen 8 generelle prinsipper for disse områdene som må ivaretas for at rettighetene til funksjonshemmede skal oppfylles. Disse er: Iboende verdighet og selvbestemmelse, ikke-diskriminering, deltakelse og inkludering, respekt for forskjeller, like muligheter, tilgjengelighet, likestilling mellom kvinner og menn, respekt for utviklingsmulighetene og identiteten til barn.

FN konvensjonen gir retning, mål og mening og en felles forståelse i arbeidet med å bedre funksjonshemmedes levekår. Den må brukes aktivt av både folk, offentlige organer og frivillige organisasjoner om menneskerettighetene for alle skal sikres. I dag markerer vi en felles vilje og skaper en litt bedre felles forståelse av hva som må gjøres. Velkommen til fakkeltog for alles menneskerettigheter klokken 17 ved rådhuset!

FN-dagen for funksjonshemmede: en påminnelse om at det fortsatt er kamper å kjempe