Jeg har fått en hyggelig nyttårshilsen fra FB, signert ansvarlig redaktør René Svendsen, og det setter jeg selvsagt stor pris på. Jeg har tross alt vært abonnent i nesten femti år, og har til og med vært avisbud på Trosvik/Labråten i flere år i unge guttedager.

René Svendsen annonserer seks nyttårsløfter som skal ha fokus i avisas arbeid i året som akkurat har begynt. Jeg merket meg spesielt to løfter, i tillegg til at alle FFKs kamper skal sendes direkte på FBTV, nemlig følgende:

■ Vi lover å overvåke makten, søke innsyn i offentlige prosesser, avdekke urett og se med kritisk blikk på alt som fortjener det. Tips oss om saker vi bør granske!

■ Vi lover å engasjere oss i den lokale debatten med sterke meninger, og vil gjerne at du gjør det samme i våre spalter.

Det tør være kjent at jeg gjennom de siste årene har hatt meninger om hvordan kollektivtrafikken best kan løses i Nedre Glommaregionen, om det er fornuftig å samordne Nedre Glommaregionen som én, stor kommune, og selvsagt har jeg ment ulike ting om hvordan FFK har ordnet seg de siste årene, men akkurat her er vi nå i perioden hvor de fleste ser optimistisk på fremtiden.

Når det gjelder fremtidens kollektivløsninger leser jeg at René Svendsen som ansvarlig redaktør har tatt stilling til hva som er best, nemlig at nytt, dobbelt jernbanespor skal inn til Grønli-området. Her må det av driftsmessige årsaker anlegges fire spor til ny stasjon før dobbeltsporet skal tas videre gjennom Kiæråsen og komme ut i tunnel på Råbekken. Hvordan og hvor dobbeltsporet skal gå videre synes ikke å være så interessant for FBs redaktør. Når vi som har avvikende meninger etterlyser objektivt, saklig engasjement fra avisen, blir vi møtt med at dette er saker som er vedtatt for lenge siden, og ikke noe å bruke mer tid på.

Det er objektivt sett, og det kan dokumenteres, ting som tyder på at de politiske vedtak som er gjort i valg av jernbaneløsninger ikke er like konsistente hele veien. Sentrale myndigheter sier at valgene tas lokalt mens lokalpolitikerne sier at Stortinget har bestemt. Har avisa søkt innsyn i offentlige prosesser og sjekket hvordan beslutningsprosessene henger sammen?

Jeg tror ikke investorene og utbyggerne av alle disse prosjektene ser på Grønli stasjon som avgjørende viktig for suksess, men det kan jo FB spørre dem om.

Valg av løsninger for fremtidens jernbane må sees i en større sammenheng. Både regionalt og nasjonalt. Østfold fylke, dessverre snart en saga blott, ønsker å profilere seg som «porten mot Europa», og valg av jernbaneløsning er en sentral del av dette. En løsning som skal være for de neste hundre år sannsynligvis.

Det er her det er grunn til å gjøre seg en del refleksjoner, og jeg tenker at det er her avisa og redaktør René Svendsen skal være våken.

Tror vi for eksempel på SSBs (Statistisk sentralbyrå) prognoser om demografisk utvikling i Nedre Glomma de neste 50 år. Prognosene sier at vi skal bli 30.000 til 50.000 flere innbyggere og at fortettingen vil skje på begge sider av Glomma mellom bykjernene Sarpsborg og Fredrikstad. Hvis det blir slik, er det da grunn til å tro at vi får endringer i kollektivtrafikkmønsteret for Nedre Glomma?

Tror vi på prognosene om fullstendig utskifting av biler med fossilt brennstoff til elbiler i løpet av de neste 10–15 årene? Med klima og miljø som hovedargument er det politisk ønskelig å redusere bruk av privatbil mest mulig i lokalområdene i Nedre Glomma. Er det et like stort poeng hvis alle biler er utslippsfrie hva gjelder CO2 og NOX? Samtidig, og paradoksalt nok, skal det bygges firefelts veier ut og inn av bykjernene i Nedre Glomma, men trafikken skal ned. Er det mismatch mellom kortsiktige og langsiktige oppfatninger her?

Tror vi det er fornuftig, slik som sentrale myndigheter har uttrykt, at 30, 50 eller 70 prosent av dagens godstransport skal over fra trailer til jernbane? Trailertrafikken i Norge står for det aller meste av uønskede utslipp av CO2 og NOX i tillegg til at ferdselsårene E6 og E18 i vårt nærområde ikke er dimensjonert for denne trailertrafikken. Hvem holder i denne problemstillingen? Bør FB engasjere seg i dette? Gjerne sammen med SA (Sarpsborg Arbeiderblad).

Ordfører Nygård ga i et innlegg for et snaut år siden uttrykk for at det var avgjørende viktig for Fredrikstads utvikling at kollektivknutepunktet på Grønli ble etablert som snart som praktisk mulig. Bør FB i denne sammenheng, med henvisning til alle eksisterende boliger og eiendommer som blir berørt, med henvisning til seks til åtte års anleggs- og byggetid, sjekke en gang til om etablering av nytt kollektivknutepunkt på Grønli med fire spors jernbanestasjon og tilhørende nye firefelts veier og med tilhørende fortetting av boliger og næringsvirksomhet vil løfte Fredrikstad sentrum til nye høyder?

Det er gledelig å lese og registrere alt som skjer i Fredrikstad sentrum, og det blir spennende å se hvem som skal bebo alle de nye leilighetsprosjektene hvor prisen pr. kvm er 50.000 til 70.000 kroner.

Jeg tror ikke investorene og utbyggerne av alle disse prosjektene ser på Grønli stasjon som avgjørende viktig for suksess, men det kan jo FB spørre dem om.

Jeg regner med at FB har abonnenter som ikke bor i sentrum, og som heller ikke er veldig opptatt av hva som skjer her. Oppstart av bompengesystemet vil sikkert gi en pekepinn om det når den tid kommer.

Et lite hjertesukk helt til slutt: Er det grunn til å håpe at den annonserte nyhetspodkasten «Hør her» vil gi plass til oss som ikke vil ha ny stasjon på Grønli og som syns det er fremtidsrettet å etablere en ny storkommune i Nedre Glommaregionen før Viken kommer og tar oss?

Godt nytt år til deg også, René Svendsen.