Regjeringens og Stortingets mål om å flytte godstransport fra vei til bane og sjø blir ikke nådd om dette ikke prioriteres høyere gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige budsjetter. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett om en støtteordning med 60 millioner kroner til transportørene og 90 millioner kroner de to neste årene er et positivt bidrag, men ikke nok til å sikre en positiv utvikling i et langsiktig perspektiv.

Jernbaneforaene samlet til møte i Oslo 3. juni 2019 ber i fellesskap om at det raskt gjennomføres investeringer i infrastruktur på jernbanen som gjør at varetransporten kommer raskt, kostnadseffektivt og sikkert fram. Trailertrafikken på veinettet må reduseres.

Det er etter vår oppfatning nødvendig å få en helhetlig tenking om de lange transportlinjer mellom Nord-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Europa som sikrer en konkurransedyktig transport på sjø og bane for næringslivet. Det må være miljøriktige løsninger og kunne avlaste den sterkt pressede terminalen på Alnabru i Oslo.

Vi ber om at det i NTP presenteres en helhetlig plan som gjør det mulig å etablere internasjonale godskorridorer fra de ulike landsdelene i Norge, der det er en målsetting at samme materiell kan brukes på det meste av jernbanenettet i hele landet. Dette vil være viktige bidrag for å nå målsettingene om reduserte utslipp, styrke næringslivet, redusere behovet for veiutbygginger og bedre trafikksikkerheten langs sterkt belastede Europa, riks- og fylkesveier.

Sentrale elementer i en helhetlig plan kan være:

■ Samarbeid med svenske myndigheter om togtrafikken mellom Oslo og Stockholm og mot Europa via Gøteborg/Malmø

■ Kongsvinger utvikles som et nav som kan avlaste Alnabru

■ Elektrifisering av flere strekninger som Raumabanen og Røros- og Solørbanen, som gir dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim i kombinasjon med Dovrebanen - Trønderbanen/Meråkerbanen elektrifiseres

■ Sikre lange nok kryssingsspor og andre tiltak på Gjøvikbanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen, Hovedbanen, Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og Østfoldbanen i tillegg til ERTMS

■ Sikre en terminalstruktur og kapasitet som reduserer logistikkutfordringene for jernbanetransport til og fra de store byene - Ofotbanen rustes opp med kryssingsspor/dobbeltspor for å bli en del av kjernekorridor i Europa

■ Båtrute mellom Bodø og Tromsø gjenopprettes

De som har undertegnet er:

 • Jernbaneforum Kongsvingerbanen
 • Jernbaneforum Sør
 • Jernbaneforum Dovrebanen
 • Sør Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
 • Jernbaneforum Nord
 • Jernbaneform Midt-Norge
 • Forum Nye Bergensbanen
 • Jernbaneforum Øst
 • Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen
 • Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen Stor-Oslo Nord
 • Jernbaneforum Gjøvikbanen

Jernbaneforum er Norges største konferanse for jernbane. Bak arrangementet står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.