Gå til sidens hovedinnhold

Gi plass for ikke-politikere i kontrollutvalget

«For å unngå at kontrollutvalget blir et politisk sandpåstrøingsorgan med detroniserte politikere, burde bystyret nå benytte anledningen til å velge inn i kontrollutvalget uavhengige og sterke personer som tør ta en konflikt.»

Spaltist

Det er liten tvil om at Henning Aall trengs i et kontrollutvalg som fort kan bli dominert av en ordfører som har møte- og talerett i utvalget. Men etter at Aall etablerte seg som uavhengig bystyrerepresentant, har ordføreren funnet grunnlag for å kreve nyvalg. Det skjer naturligvis ikke i et politisk vakum.

Seks partier i bystyret - Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet, Bymiljølista og Rødt - har inngått en samarbeidsavtale partiene må forholde seg til. At Henning Aall valgte å gå ut av Miljøpartiet midt i perioden, kan tolkes som at han har brutt kontrakten han inngikk med MDG-velgerne da han stilte til valg på partiets liste. I det perspektivet fremstår det politisk naturlig ordfører Jon-Ivar Nygård foreslår at det velges et nytt kontrollutvalg.

Et viktig utvalg

Etter kommuneloven § 23 -1, skal kommunestyret velger leder, nestleder og øvrige medlemmer i utvalget. Utvalget skal ha minst fem medlemmer, minst ett av medlemmene skal være medlem av bystyret, og lederen kan ikke være tilhøre samme parti eller gruppe, som ordføreren. I Fredrikstad består utvalget av tre fra opposisjonssiden og to fra posisjonssiden. Henning Aall, som nå trolig forsvinner ut, og Høyres Rita Holberg, som er tildelt ledervervet, sitter begge i bystyret.

Kontrollutvalget skal ikke drive partipolitikk, skal ikke selv drive kontrollvirksomhet, men skal sørge for at kompetente organer utfører de nødvendige kontrollene. I forarbeider, utredninger, veiledere og kommentarer, understrekes det at kontrollutvalget er avgjørende for egenkontrollen i kommunen, fordi det styrker innbyggernes tillit til kommunen. Kontrollutvalget er også viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Men nettopp derfor er sammensettingen av utvalget uhyre viktig.

Les også

Ordføreren ville endre kontrollutvalget «som en hurtigservice» – det skapte reaksjoner

Vil man kontrolleres?

I en artikkel på Norges Kommunerevisorforbunds hjemmeside, skriver seniorrådgiver Bjørn Bråthen at kontrollen retter seg primært mot kommunedirektøren og den kommunale virksomheten, men også mot politiske utvalg under kommunestyret samt ordfører og kommunestyrets politiske sekretariat. Kontrollutvalget skal også føre kontroll med hvordan kommunen forvalter sine eierinteresser i kommunale foretak, heleide kommunale aksjeselskap og interkommunale selskap, og andre selskap der kommunen har eierinteresser.

Men spørsmålet er om man vil kontrolleres? Høyres Lars Petter Kuran var en så aktiv leder av kontrollutvalget at man kvittet seg med ham. Henning Aall har kanskje vært litt for brysom både i kontrollutvalget og på bystyrets talestol. Når det gjelder FEAS, er det Kjell Bjørndal og Roar Julsen som er offentlighetens kontrollutvalg.

Sterke og uavhengige

Kommuneloven gir kontrollutvalget vide fullmakter. Utvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve innsyn i enhver opplysning og dokument, og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. Kontrollutvalget har som hovedregel, rett til å være til stede i lukkede møter i kommunens folkevalgte organer. Alt skriftlig materiale som blir lagt fram for kontrollutvalget, er som hovedregel offentlig, og kontrollutvalgets møter er som hovedregel åpne.

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske vedtak, men med partipolitikere som er sterkt til stede med utestemme og pekefinger, kan kontrollutvalget møte politiske stengsler som kan føre til det motsatte av kontroll. Særlig under varslersakene har det dessuten blitt stilt spørsmål om Fredrikstad kommune har et blokkert og handlingslammet kontrollutvalg på grunn av omfattende inhabilitet?

For å unngå at kontrollutvalget blir et politisk sandpåstrøingsorgan med detroniserte politikere, burde bystyret nå benytte anledningen til å velge inn i kontrollutvalget uavhengige og sterke personer som tør ta en konflikt. Det er en forutsetning at utvalgets medlemmer har kunnskap om forvaltningen, men de finner vi selvfølgelig også utenfor de fete politiske gressgangene.

Hvorfor hastverk?

Ordføreren er i sin fulle rett til å foreslå at det velges et nytt kontrollutvalg, men hvorfor trekke denne saken opp av hatten straks før formannskapets møte, og føre den opp som en ekstrasak på sakskartet? Saken har vært kjent siden 25. august, da Henning Aall fremsto som uavhengig. Problemet med en slik saksbehandling – som vi har sett flere ganger – er at den begrenser mulighetene for en grundig debatt før vedtak treffes. Ikke minst i offentligheten.

Les også

Vil undersøke om arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet i kommunen

Kommentarer til denne saken