Formannskapet skal denne uka behandle en sak om «åpenhet i administrative og politiske beslutningsprosesser», som i praksis er en sak om digital overføring av møter i politiske utvalg. Det er i og for seg bra at dette skal gjelde alle møter. Ordføreren ønsker også en digital plattform for gjennomføring av møtene. Det er også bra, men mest som intern forbedring av gjennomføringen av møtene.

Spørsmålet vi egentlig må stille om dette er svar godt nok på den saken som bystyret behandlet i september i fjor. I møtet her ble vårt forslag om å opprette et lobbyregister nedstemt av flertallet. Som erstatning ble det bedt kommunedirektøren komme tilbake med en sak som vurderte tiltak for å øke åpenhet i den politiske beslutningsprosessen – og, som det står i vedtaket, en «redegjørelse for kommunens strategier knyttet til meroffentlighet og vurdering om det kan være aktuelt med flere tiltak som fremmer åpenhet i forvaltningen». Men ytterligere tiltak for å fremme åpenhet, og grunnleggende sett mer innsyn og medvirkning i reelle beslutningsprosesser i kommunen, er ikke vurdert i saken formannskapet skal vurdere nå, verken av kommunedirektøren eller i ordførerens innstilling.

Overføring av politiske møter bør være en selvfølge, og i grunn et absolutt minimum i en kommune som Fredrikstad. Men det er bare siste steg av en lang prosess. For å øke åpenhet burde både lobbyregister, reelle medvirkningsprosesser og nye former for involvering i saker (eksempelvis oppgaveutvalg) vært skikkelig vurdert.

I disse dager skal politikere i Fredrikstad også vedta budsjett for 2022. Det er kommunens viktigste dokument, og den mest avgjørende politiske beslutning som gjøres i bystyret. Det administrative beslutningsgrunnlaget for budsjettprosessen er omfattende og komplisert. Svært komplisert, selv for godt rutinerte politikere. Derfor er det helt nødvendig å gjøre dette mer forståelig, ikke minst for innbyggerne i Fredrikstad.

Jeg har ved flere anledninger etterspurt en mer pedagogisk presentasjon av budsjettet, både budsjettall og konsekvenser. Jeg kan ikke se at årets budsjettpresentasjon har vært annerledes, eller lettere å forstå, enn tidligere år. Dette handler grunnleggende sett om innbyggernes mulighet til innsyn i og forståelse for kommunale beslutninger, og være langt viktigere for åpenhet og meroffentlighet enn overføring av de formelle politiske møtene.

Slik saken foreligger nå er den kun et lite skritt på veien, men vi politikere kan ikke anse dette for ferdigbehandlet.