De store idrettsøyeblikkene i Fredrikstad kommer sjeldnere og sjeldnere. Fredrikstad står nå ovenfor en unik mulighet til å snu dette bildet gjennom den idrettslige anleggsutviklingen og kompetansemiljøene som etablerer seg i byen. I fellesskap ønsker vi at gammel storhet blir ny stolthet.

Fredrikstad er idrettsbyen med historikk og tradisjoner for gode prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Lagspill har stått sterkt i nasjonale serier, og byen har levert olympiske utøvere i både vinter- og sommer OL. Fredrikstad er idrettsbyen hvor drømmer har gått i oppfyllelse og hvor drømmer har blitt knust. Vi ønsker at dette igjen skal prege byen vi er så glad i. Fredrikstad er «Den lille verdensbyen». I kommuneplanens samfunnsdel utdypes begrepet verdensbyen:

«I et fremtidsperspektiv handler det om å videreutvikle det urbane, satse på kultur, kompetanse og innovasjon. I en verdensby er det lov å drømme».

Dersom toppidretten og toppidrettsutøveren representerer en egotripp uten et klart samfunnsperspektiv, er den meningsløs.

Jarle Aambø

Toppidrett handler om kultur, toppidrett handler om kompetanse, toppidrett handler om innovasjon, og toppidrett handler om drømmer. Fredrikstad kommune har sammen med idretten initiert et arbeid for å utarbeide en strategiplan for toppidrett i Fredrikstad. Strategiplanen skal danne grunnlag for krav og retningslinjer for å utvikle en bærekraftig toppidrett i Fredrikstad. Med utgangspunkt i kommunens visjon og bærekraftsmål skal strategiplanen synliggjøre hva toppidrett er, hvorfor Fredrikstad skal ha toppidrett og hvordan vi kan lykkes med toppidrett i Fredrikstad.

Hva er toppidrett?

Toppidrett er et begrep som dukker opp i ulike sammenhenger og med vidt forskjellige betydninger. Olympiatoppens definisjon av toppidrett er: «trening og forberedelser i verdensklasse som fører til internasjonale toppresultater, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Idretten er på dette nivået første prioritet.»

I Fredrikstad har vi idrettsutøvere og miljøer på internasjonalt og nasjonalt nivå, både på junior- og seniornivå. Hvem er toppidrettsutøvere, hvem er morgendagens toppidrettsutøvere og hvem er det som lever av idretten uten å være toppidrettsutøver?

Begrepet toppidrett benyttes også i det norske skolevesen. I Norge har vi private toppidrettsgymnas som tilrettelegger for gode idrettslige utviklingsmuligheter, og offentlige videregående skoler som tilbyr toppidrettssatsing i ulikt format. Gjennom arbeidet med strategiplanen for toppidrett ønsker vi å tydeliggjøre begrepet toppidrett slik at dette gjør det enklere for både kommunen, innbyggerne og idretten å etablere forutsigbare krav, retningslinjer og rammevilkår for det toppidrettslige arbeidet i Fredrikstad.

Hvorfor toppidrett?

Toppidrett skaper attraktivitet, identitet og stolthet, gjennom fellesskap, opplevelser og arrangementer. Utøverne er viktige rollemTopptrenerne i fylket støtter hverandre: – Vi har et ekstremt ensomt yrke!odeller gjennom sine verdier og holdninger, og bidrar til å fremme fysisk aktivitet og idrettsglede, inkludering og fellesskap. De er ambassadører som viser at det går an å lykkes i Fredrikstad og baner vei for nye drømmer.

Tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø uttalte: «Dersom toppidretten og toppidrettsutøveren representerer en egotripp uten et klart samfunnsperspektiv, er den meningsløs.»

Toppidrettens egenart er tuftet på prestasjonskultur. En prestasjonskultur som er bygget på verdier, normer og atferd forankret i samhold, kompetanse og delingskultur. Olympiatoppens filosofi er «sammen om de store prestasjonene». Toppidretten kan være en fasilitator og drivkraft for å utvikle og styrke prestasjonskulturen i Fredrikstad, på tvers av idrett og kultur, offentlig forvaltning, næringsliv og akademia, og med det skape et felles språk for hva som skal til for å skape suksess og gode prestasjoner over tid.

I strategiarbeidet for toppidrett må vi synliggjøre hvilken betydning en strukturert investering og satsing i toppidretten vil ha for Fredrikstad-samfunnet i årene fremover.

Fremtidens toppidrett i Fredrikstad

Det skjer store ting i Fredrikstad, vi står nederst i trappen som former fremtiden. Gjennom de interkommunale idrettsanleggene, bygging av ny Frederik II vgs. skole og Arena Fredrikstad, etablering av Fredrikstad Elite og etablering av Olympiatoppen Øst skapes det unike muligheter. Unike muligheter som legges merke til langt utenfor tidligere Østfold og dagens Viken. Det skapes muligheter for idretten, for næringslivet, for videregående skoler og høyskole og for Fredrikstad kommune.

Gjennom å investere i og satse på toppidrett og toppidrettskultur vil kommunen og regionen skape muligheter for å leve i Fredrikstad, for å skape i Fredrikstad og for å møte fremtiden i Fredrikstad.

Toppidrett i Fredrikstad

I forbindelse med at det skal lages strategiplan for toppidrett i Fredrikstad blir det informasjons- og diskusjonsmøte på Litteraturhuset onsdag 5. februar.

Det blir borddiskusjoner rundt temaene: «Derfor skal vi ha toppidrett i Fredrikstad» og «Hvordan lykkes med toppidrett i Fredrikstad».

Innledere:

  • Hvorfor utarbeide strategi for toppidrett? André Flatner, idrettssjef
  • Hva er toppidrett? Erling Strand, Olympiatoppen
  • Hva betyr toppidrett for regionen? Anette H. Johansen, Fredrikstad Elite
  • Hva ønsker vi med det? Jostein Lunde, styreleder FFK
  • Tokyo 2020 – hvilke konsekvenser har en OL satsing for et idrettslag? Klas Pettersen, styreleder Atlas BK