Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat

Albert Einstein

De folkevalgte skal i torsdagens bystyre vedta fremtidig organisering av Gamlebyen. Punkt 1 handler om å etablere et lokalsamfunnsutvalg for Gamlebyen. De to folkevalgte som tok ordet under behandlingen i formannskapet (Skauen, MDG og Velgaard, Høyre), gikk rett i garnet og snakket om Gamlebyen, men denne saken handler ikke om Gamlebyen. Saken handler om etablering av et nytt lokalsamfunnsutvalg. Denne gang i Gamlebyen. To spørsmål bør besvares før vedtak fattes:

1. Er det fornuftig av de folkevalgte å opprette enda et lokalsamfunnsutvalg?

2. Er det lovlig at de folkevalgte etablerer/oppretter/nedsetter et lokalsamfunnsutvalg?

I saksdokumentene heter det at Bystyret har vedtatt en ny lokalsamfunnsmodell, med en tett knyting til kommunen. Det siktes til bystyrets vedtak av 05.09.2019 – ps 105/19. Det opplyses ikke noe om hvilke erfaringer som er gjort i de ulike utvalgene siden fjorårets vedtak. Disse erfaringene bør være med i beslutningsgrunnlaget til de folkevalgte, men er det ikke. Derfor har jeg laget et utdrag av møtereferater fra 16 av de 21 utvalgene som omhandler konsekvenser av bystyrets vedtak. Utdraget er sendt samtlige bystyrerepresentanter. Her kan de folkevalgte lese om helt absurde utslag av vedtaket om tett tilknytning til kommunen;

■ Vi vil bli nærmere knyttet opp til kommunen og kan ikke ha eget organisasjonsnummer. Dette til tross for at flertallet ville ha eget organisasjonsnummer ved forrige korsvei. For å beholde organisasjonsnummer må det opprettes i et eget navn for eksempel en venneforening. Egenkapitalen må da gis til denne foreningen (Torsnes lokalsamfunnsutvalg 03.09.19)

■ Forslag om at Trara lsu stifter en venneforening. Vi setter da opp de første i styret, og de øvrige settes opp som medlemmer. Dette blir vedtatt på årsmøtet. ... Den innestående kapitalen som Trara lsu har i dag, vil bli overført venneforeningen etter årsmøtet. (Trara lokalsamfunnsutvalg 26.02.20)

■ Med omorganiseringen har vi nå to organisasjoner med ulike oppgaver og ansvarsområde, men med sammenfallende, overordnede mål. (Torp lokalsamfunnsutvalg 11.03.20)

■ I Engelsviken opplyses det at der er det stiftet to venneforeninger – en av dem ble sågar stiftet på årets siste dag i fjor – Engelsviken lokalsamfunnsforening. I vedtektene til denne foreningen heter det for eksempel at: Medlemmene til Engelsviken lokalsamfunnsforening er alle innbyggere tilknyttet Engelsviken lokalsamfunn. Enhver må selv få bestemme å bli medlem i en forening ved å foreta et aktivt valg om medlemskap. Derfor strider bestemmelsen i denne «foreningen» sannsynligvis mot de grunnleggende menneskerettighetene.

Enda flere eksempler på frustrasjoner og absurde, kreative fenomener kan de folkevalgte få tilgang til i det oversendte utdraget.

Jeg mener det er god grunn til å stille spørsmål ved lovligheten av forslaget:

I den nye kommuneloven, som ble innført uker etter bystyrets vedtak 05.09.2019, er det gjort endringer i bestemmelsene om utvalg. Det er for eksempel laget en uttømmende liste over hvilke utvalg bystyret kan opprette/ etablere/nedsette. Lokalsamfunnsutvalg står ikke på den lista.

Det er bestemt at utvalgene som opprettes må være folkevalgte organ. Det innebærer blant annet at de folkevalgte ikke kan overlate til andre å velge utvalgets medlemmer. Bystyret kan ikke bare bestemme å etablere, uten å velge medlemmer av utvalget. Derfor bør de folkevalgte etterlyse en lovhjemmel for det fremlagte forslaget – før siste mulighet for lokaldemokrati og frivillighet svinner hen i en «fake» kommunal utgave. Frivilligheten er som kjent uavhengig og vokser nedenfra.

Les også

Vedtak om lokalsamfunn i strid med loven?

Les også

Lokalsamfunnsutvalg som kommunens forlengede arm