Den administrative ledelsen i Viken fylkeskommune (ALV) har skrevet en rapport om konsekvensene av en deling av Viken. Rapporten bør leses med et kritisk blikk.

Ledelsen i Viken er tilsatt for å få Viken til å lykkes som organisasjon. Det er ikke overraskende at de beskriver sitt eget arbeid som en suksess. Men både innholdet i rapporten og reaksjonene fra de ansattes organisasjoner indikerer at ALV har falt for fristelsen å rose resultatet av sitt eget arbeid, og å svartmale konsekvensene av en deling.

ALV hevder at å gå tilbake til de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, vil bli en økonomisk katastrofe for Buskerud og Østfold, fordi de har for få innbyggere, befolkningsveksten er for lav, og inntektene for begrenset. Argumentet faller på sin urimelighet.

ALV legger vekt på endringene i gruppen 16-19 år, i perioden frem til 2031, siden videregående skole er fylkets største område. 85% av alle ansatte i Viken arbeider i videregående skole.

Hovedalternativet i SSBs befolkningsprognose, viser at for hele landet øker antall innbyggere i alderen 16-19 år med 1,9% i denne perioden. For Østfold er økingen på 0,1%, for Buskerud 1,2%, mens for resten av landet varierer den mellom en nedgang på 5,2% og en øking på 11,3%.

Buskerud og Østfold ligger med andre ord nær landsgjennomsnittet. Lav vekst i gruppen 16-19 år er ingen vektig grunn til ikke å dele Viken.

ALV har basert sine beregninger på gjeldende inntektssystem. Regjeringspartiene har varslet at dette systemet skal revideres. Det skal legges mer vekt på sosiale kriterier. Arbeidet er påbegynt. Det vil komme Østfold til gode. En deling av Viken vil bokstavelig talt sette Østfold på kartet igjen, og kan bidra til at revisjonen i større grad tar hensyn til Østfolds behov.

Et fylke er til for mer enn videregående skole, og perspektivet for en deling av Viken må være lenger enn 8 år. Fylket skal spille en aktiv rolle i den langsiktige samfunnsutviklingen. Men er befolkningsveksten i Buskerud og Østfold for lav til at de skal kunne fylle denne rollen?

SSBs befolkningsprognose for perioden 2020-2050 viser at både Akershus, Østfold og Buskerud er blant fylkene med høyest befolkningsvekst. Bare Akershus og Oslo har en høyere vekst enn Buskerud og Østfold.

De tre fylkene vil ha et godt befolkningsmessig utgangspunkt for å fylle sin rolle i samfunnsutviklingen. Det er et grunnleggende krav til fylkene som er viktigere.

For å kunne løse nåværende og fremtidige oppgaver la regionsreformen til grunn at fylkene har sammenhengende bo og arbeidsmarkeder som ikke bør deles. Områder som er knyttet sammen gjennom kommunikasjoner og næringer bør ligge i samme fylke.

Viken vil aldri kunne fylle dette kravet.

Oslo ligger midt i Viken som det dominerende bo og arbeidsmarkedet, for næring og kommunikasjon for hoveddelen av gamle Akershus fylke. Buskerud og Østfold ligger på hver sin kant, nord-vest og sør-øst for dette senteret.

Ved en deling, får regjeringen en mulighet til å finne en rimelig løsning på samordningen mellom Oslo og Akershus, som regionsreformen feide under teppet.

ALV fremstiller Viken som en godt etablert velfungerende organisasjon. De ansattes organisasjoner, som kjenner Viken fra innsiden, sier at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen. Utdanningsforbundet sier at ALV fremstilling av konsekvensene av deling er en krisemaksimering og etterspør en analyse av stordriftsulempene.

Organisasjonene peker på at de interne systemene fungerer dårlig, det er lange linjer og vanskelig å nå frem. Organisasjonen er overbyråkratisk og ineffektiv. De savner tydelige og enkle linjer, med åpenhet for dialog og samarbeid på tvers.

Skal Viken bestå, må det gjennomføres grunnleggende forbedringer av organisasjonen. Også det er kostnadskrevende.

Fagforbundets medlemsundersøkelse viser at av dem som hadde tatt stilling til om Viken burde deles, ønsket 73 prosent en deling, i videregående skole var andelen 82 prosent, og selv i fellesadministrasjonen var det et flertall på 62 prosent for deling.

De ansatte vet hvilken belastning en deling vil medføre, og vil ikke ønske den velkommen, hvis de ikke mener det er det beste løsningen på lengre sikt.

Viken fremstår som en ung og uferdig organisasjon. Valget er om en skal bruker enda flere ressurser på å få den til å fungere bedre, eller om en skal gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold.

Å bruke fjellvettregelen snu i tide, og legge ned Viken, kan være et fornuftig valg.