Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådet fra Ap og Sp må ta kraftigere tak i mobbing og frafall

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viken har 58 videregående skoler. Skoler som skal gi våre unge det beste læringsutbyttet og det beste grunnlaget for veien videre i livet. Enten veien går videre til jobb eller høyere utdanning. Det generelle bildet er at vi har et godt skoletilbud. Nå skal fylkesrådets oppfølging av tilstandsrapporten til behandling. Det skjer i fylkestingets møte på Lillestrøm 27. og 28. oktober. Tilstandsrapporten avdekket at videregående skole i Viken har utfordringer på flere viktige områder. To av dem, er frafall i videregående skole og mobbing, områder hvor fylkestinget har ambisjoner om at Viken skal utgjøre en positiv forskjell. Det gjør vi ikke i dag.

Vårt felles mål er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Uansett bakgrunn og bosted skal elevene ha et likeverdig og godt tilbud. Det betyr blant annet at flere må fullføre og bestå videregående opplæring. Fylkestingets flertall vedtok ambisjonen om at 10 av 10 skulle fullføre videregående opplæring. Når vi ser på tilstandsrapporten må vi konkludere med at målet er langt unna.

Det er fylkestinget som har ansvar for å gi elevene i Viken den best mulige utdanningen. Dette skjer ved at fylkestinget er opptatt både av Viken-skolen som helhet og det tilbudet hver enkelt skole gir. Frafall er et varsel om at tilbud og elevens mulighet ikke passer sammen. Et godt utdanningstilbud må møte eleven der eleven er, noen ganger «utenfor boksen».

Fylkestinget ba fylkesrådet forsterke arbeidet mot frafall i videregående skole, da saken var til behandling. Det med særlig vekt på kompetanseutvikling og deling innen egen organisasjon.

Fylkesrådet, fylkets regjering, sier i sin oppfølging at: «det kan være mange grunner til at elever slutter eller ikke oppnår videregående kompetanse. Alt fra graviditet, militærtjeneste, at de begynner å jobbe eller er skolelei. Mange kan ha helt legitime grunner til ikke å fullføre opplæringen. Det er mulig de starter opp igjen ved en senere anledning, eller de klarer seg godt uten videregående opplæring. Vi mener det er viktigere å se hvor stor andel av elevene som oppnår kompetanse enn hvor mange som faller fra.»

Med den spesielle og kritikkverdige holdningen som utgangspunkt vil fylkesrådet ikke oppnå fylkestingets målsetting om at alle skal komme gjennom videregående opplæring.

Mange av våre skoler har et godt skolemiljø. Tilstandsrapporten avdekket dessverre også at mange skoler i Viken har et alvorlig mobbeproblem. Tilstandsrapporten peker på trinn og klasser. Tilstandsrapporten viste dessverre også at mobbing fra voksne er et problem. Kampen mot mobbing er å ta i bruk kjente metoder for å oppnå resultater. Derfor forventer vi en bedring av situasjonen i neste tilstandsrapport.

I elevundersøkelsen i Viken er mobbing definert slik: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»

For at en elev skal regnes som mobbet, må han eller hun ha svart at de blir mobbet 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken eller flere ganger i uken.

Mange skoler gjør en stor innsats og oppnår gode resultater i arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø. Andre skoler jobber også aktivt mot mobbing, men undersøkelsen viser at enkelte klasser har problemer - til dels store problemer. Arbeidet mot mobbing må derfor bli mer målrettet der utfordringene er størst, og Høyre forventer forbedring inn mot neste tilstandsrapport.

Mobbing er et problem som alle, i mange år og på ulike plan, har uttrykt bekymring for. Verdiene som skolene, trinnene og klassene måles på går på en skala fra 0 til 6,79 prosent. Over 6,8 er røde tall. Det er mange skoler i Viken som har klasser med blodrøde tall og enkelte skoler har klasser hvor 20 prosent har opplevd mobbing det siste året. Det går ellers frem av tilstandsrapporten at det er stor variasjon i mobbing også på tvers av tilbudet ved den enkelte skole. Den mobbingen som avdekkes på enkelte skoler er ikke akseptabel for oss som skoleeiere. Det er heller ikke akseptabelt for elever, lærere og ledelsen ved skolene. Bak prosentene så finnes det enkeltmennesker som har en helt uakseptabel skolehverdag.

Det er alvorlig når mobbing avdekkes, og i hvert fall i det omfanget vi ser. Det er særlig alvorlig etter innskjerpingen i lovgivningen omkring ansvar og oppfølging. Jeg finner det særlig alvorlig at det er så mye mobbing fra voksne overfor elever og lærlinger.

Jeg ser frem til økt innsats mot frafall og mobbing fra fylkesrådets side og bedre resultater i neste tilstandsrapport. Elevene våre fortjener en ledelse som bryr seg om dem. Det gjør vi i Høyre.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.