Hver eneste morgen er det noen som springer for å rekke bussen overalt i fylket. Noen har en tannlegetime, andre skal rekke første time på videregående skole. Kanskje du er en av mange som kjører på, sykler eller går langs våre fylkesveier i Viken. På kvelden deltar du kanskje på et kulturarrangement med barna dine.

Det er alle disse tjenestene Viken fylkeskommune jobber for å gjøre så gode som mulig hver eneste dag. Det er din fylkesvei eller gang- og sykkelvei, din skole, din tannklinikk og ditt kulturtilbud det handler om når vi legger budsjett for det neste året.

Viken har behov for store investeringer innen skole grunnet befolknings- og elevtallsvekst i årene framover.

Fylkesrådets forslag til budsjett er derfor et løft for utbygging og vedlikehold av skolebygg i hele fylket. I 2022 foreslås investeringer for 1,2 milliarder kroner til utbygging av elevplasser og rehabilitering av skolebygg. Det gjelder blant annet prosjektene ved Halden, Bleiker, Ås, Eikeli, Kongsberg, Drammen og Nesbru videregående skoler.

Det foreslås å sette av én milliard kroner til en ny investerings- og rehabiliteringsplan over en tiårsperiode. I 2022 og 2023 går midlene til St. Olav i Sarpsborg, Kongsberg og Kjeller videgående skoler. Bedre ivaretakelse av egne bygg er et viktig for våre elever og ansatte, men også klima og miljø.

Over fireårsperioden foreslås det totalt investeringer i utdanning på sju milliarder kroner. Det jobbes videre med utbygginger på blant annet Rud, Ski, Skedsmo og Lørenskog videregående skole.

I tillegg til å prioritere utbygging av nye skolebygg for våre elever, satser fylkesrådet i Viken på skole gjennom økte midler til yrkesfag, etablerer en lærlingegaranti, styrker teamet rundt eleven, gjennomfører satsing på gratis skolemåltid og sikrer en mer praktisk og arbeidsnær skole.

Et godt kollektivtilbud er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp og redusere biltrafikk. Gjennom belønningsmidlene setter Viken av 100 millioner for å holde dagens kollektivtilbud fram til april, i en overgangsperiode etter koronarestriksjonene. Og vi trapper opp satsingen på å gjøre kollektivtrafikken utslippsfri innen 2028.

Fylkesrådet budsjett legger med det til rette for et mer rettferdig og grønnere samfunn i hele Viken. Vi trapper opp arbeidet for at alle skal fullføre videregående skole, investerer i skolebygg og sikrer et godt kollektivtilbud.

Budsjettet handler derfor om både dine og framtidige generasjoners hverdager.