I artikkelen «Raser mot kommunens planer: – Det er 30 år siden institusjonene i Norge ble avskaffet!» skriver Fredriksstad Blad at kommunens planer for å samle hele avlastningstjenesten på Furutun, blir oppfattet som kontroversielle i organisasjonene som representerer brukerne.

Avlastningen i Fredrikstad kommune er i dag fordelt på fem lokasjoner med geografisk avstand, i bygg som er lite hensiktsmessige. Å gi tilbud samtidig til svært syke barn og unge og barn og unge med alvorlig utfordrende atferd, setter krav til rammebetingelsene.

På våre avdelinger lar det seg vanskelig gjøre å skjerme enkelte fra hverandre. Flere av enhetene har kun et oppholdsrom/stue kombinert med kjøkken. Mindre barn benytter i liten grad sine soverom på dagtid. Til tider kan det oppholde seg 12 mennesker, både barn og voksne, i et begrenset lokale.

Kommunen har tro på at vi ved å samle avlastningstjenestene kan gi tjenester som både er bedre og billigere.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede beskriver kommunens planer om å samle avlastningen på Furutun som en reinstitusjonalisering av barn med særskilte utfordringer. Dette er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i. Det er ikke kommunens intensjon å bygge en institusjon slik mange får assosiasjoner til ved dette begrepet.

Kommunen vurderer ikke at det på Furutun legges opp til en institusjon på annen måte enn for eksempel Kiæråsen slik avlastningen der drives i dag.

Bryter ikke menneskerettighetene

Slik Furutun beskrives, får bygget en stor del av fokuset. Ikke hvilke tjenester som skal gis der og hva dette kan bety for målgruppen. Tegningene er ikke klare. Kommunen planlegger å bruke 100 millioner kroner på å renovere og oppgradere Furutun. Vi ønsker å ha med organisasjonene i dette arbeidet for å tilpasse bygningen på en best mulig måte.

Fredrikstad kommune jobber etter lovkrav og bryter på ingen måte menneskerettighetene. På Furutun ønsker vi å skape et kompetansesenter for barn og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Furutun har flere innganger. Barn skal være i mindre enheter og vil derfor være sammen med få personale og andre barn. Det betyr at barna ikke vil måtte forholde seg til hele bygget, men være der de er kjent. Utearealene på Furutun er godt skjermet, med umiddelbar tilgang til Fredrikstadmarka. Kiæråsen har som kjent Lislebyveien og jernbanen som sin nærmeste nabo.

Økonomiske realiteter

I artikkelen i Fredriksstad Blad blir det antydet at økonomiske hensyn ligger bak ønsket om samling. Vår begrunnelse dreier seg om både fag og økonomi. Faglig sett vil vi få et løft ved å samle avlastning på ett sted. Med flere ansatte på et sted vil vi få et styrket kompetansemiljø rundt de sårbare barna.

Når det kommer til økonomi, kan Fredrikstad kommune ikke se bort fra økonomiske realiteter. Vi driver en avlastning som i 2019 brukte ca. 20 millioner kroner over tildelt ramme. Da må noe gjøres. Bruker vi over rammen på en gruppe, blir det mindre å fordele til andre viktige tjenester. Sammenlignet med andre kommuner er det ingen ting som tyder på at Fredrikstad prioriterer tilbudet innen tjenester til funksjonshemmede lavt.

Som kommune må vi gi gode og forsvarlige helse og velferdstjenester til hele befolkningen. Kommunen har tro på at vi ved å samle avlastningstjenestene kan gi tjenester som både er bedre og billigere. Vi håper at organisasjonene kan bidra til et godt samarbeid fremover, og at vi sammen kan finne gode løsninger innen gjeldende økonomiske rammer.