Utsettelsen av behandlingen av Furutun-saken i Fredrikstad kommune var klok, korrekt og nødvendig. Nå er det viktig å skape ro, rom og tid for reell, grundig, god og involverende brukermedvirkning.

Samtidig må den videre behandlingen av saken ivareta vektige innspill fra Likestillings- og diskrimineringsombudet samt ta hensyn til nasjonal politikk, nasjonale føringer, barnekonvensjonen og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). I CRPD artikkel 19 heter det: «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.»

Med en lyttende og søkende tilnærming gjennom god dialog bør det være mulig å skape gode tilbud og tjenester til barns beste. Da bør prosessen være åpen og god.

Vi har merket oss at både Arne Sekkelsten (H) samt Helga Aakre (SV) og Silje Louise Waters (SV) gir uttrykk for hhv. at «vi mener berørte parter skal høres og spørres i slike prosesser» og «alle parter må samles rundt samme bord og ha gode og konstruktive dialoger om saken».

Vi legger til grunn at ordfører Jon-Ivar Nygård (A) og kommuneadministrasjonen vil bidra til å legge til rette for en slik bred og god prosess.

Ordføreren sier selv i Fredriksstad Blad 8. mai at mye av debatten om Furutun «handler om ting som ikke er bestemt ennå og at ingen ennå vet hvordan tjenestetilbudet på Furutun skal bli», ja, da er jo det nok et argument for å sikre en god og involverende prosess, med reell brukermedvirkning, god dialog og samtale for å finne frem til gode tilbud til barns beste.

Vi minner om at helse- og omsorgsminister Bent Høies i sitt svar til Bjørnar Laabak (Frp) om Furutun blant annet skriver at: «flest mulig skal bo i eget hjem og motta tjenester der. Dersom det er behov for bistand fra kommunen til å skaffe bolig, er det et mål at alle skal kunne bo i ordinære bomiljøer og ha like muligheter til å leve selvstendige og aktive liv. Strategien viser til at boliger som bygges med statlige tilskudd ikke skal ha institusjonslignende preg og at antall boenheter ikke skal være for stort. Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer, noe som er et viktig premiss for inkludering og deltagelse i samfunnet.»

Neste gang saken legges frem må den være bedre opplyst. Både FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjonen må legges til grunn i tillegg til nasjonal politikk og nasjonale føringer.

Grunnleggende verdier som inkludering, likestilling, likeverd og deltagelse må være en viktig rettesnor for arbeidet med saken. Det dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter. Det dreier seg om mennesker. Det handler om frihet til å bestemme over eget liv.

Vi har forventninger til og tro på at det nå kan bli en god prosess. Da må tilnærmingen være åpen, nysgjerrig, kunnskapssøkende og lyttende.