I knappe fem måneder innbilte vi oss at Fredrikstad ønsker likestilling for funksjonshemmede. Så leste vi om avlastningsinstitusjonen som skal ha plass til 39 funksjonshemmede barn. Vi tror knapt det vi ser når vi leser om planene for Furutun, som skal bli avlastningsbolig med 39 rom. Dette skal altså være «hjemmet» til 39 barn samtidig, og de skal plasseres der uten å ha noe annet til felles enn at de er funksjonshemmede.

Et reelt hjem er det ikke. Ingen ønsker eller velger en oppvekst sammen med nær 40 andre som de ikke kjenner, borte fra de man kjenner og er glad i. En slik institusjon er ikke forenlig med familieliv, å henge med gjengen i gata, å kline med jenta fra parallellklassen og komme for sent inn til fredagstacoen.

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sier at barn med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til familieliv.

Å hindre en hel gruppe barn fra dette, på grunn av et fellestrekk, er å diskriminere.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha samme mulighet som andre barn til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter og skal kunne nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut og på lik linje med andre barn.

Si meg, gjelder ikke menneskerettighetene i Fredrikstad?

Barn skal oppleve at verden gradvis blir større (og samtidig mindre), fra et stellebord, til et stuegulv, til en skolevei og et spillunivers på nettet. Barn skal slå storesøster i Stigespillet, skremme til seg bøtter med Halloween-godteri, komme for sent inn til middag, kysse gutten fra parallellklassen bak busskuret.

Det er dette som er å nyte grunnleggende friheter og ha mulighet til leke og fornøyelse. Å hindre en hel gruppe barn fra dette, på grunn av et fellestrekk, er å diskriminere. Å planlegge at et bygg skal romme nær 40 funksjonshemmede barn er å planlegge for diskriminering. Det er et brudd mot FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Det er i tillegg et brudd på FNs barnekonvensjon, som både sier at barnets beste skal ligge til grunn for handlinger som berører dem, at barn ikke skal skilles fra foreldrene sine mot sin vilje og at funksjonshemmede barn skal sikres aktiv samfunnsdeltagelse.

De får ikke aktiv samfunnsdeltagelse på en institusjon med nær 40 andre barn, og de blir rettsløse når kommunen vedtar at dette skal være avlastningstilbudet.

Før jul i fjor roste vi Fredrikstad for å ha vedtatt en BPA-konsesjon som bidrar til funksjonshemmedes likestilling. BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) gjør at vi funksjonshemmede kan leve det livet vi vil, og funksjonshemmede barn har også tilgang på denne løsningen. Med BPA kan barna assisteres av andre enn mamma og pappa, uten å måtte reise fra dem.

Derfor må bystyret i Fredrikstad si nei til Furutun-planene på torsdag.

Dette er saken:

Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

Ved behandlingen av årets kommunebudsjett, satte politikerne av drøye 53 millioner kroner til dette i investeringsplanen.

Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

Politikerne har også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefaler rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det fikk ikke flertall i helse- og velferdsutvalget.

Det er bystyret som gjør det endelige vedtaket 7. mai.

Les også

Mener vi sammen kan finne gode løsninger for små sosiale fellesskap på Furutun