Nytt utkast til Arealplan for Fredrikstad kommune ble nylig gjort offentlig. Dette er ikke et endelig plankart, men det forteller hva Fredrikstad kommunes planleggere så langt har tenkt om utvikling av byen. Etter en kommende høringsrunde så er det våre politikere som skal ta stilling til hva som blir de endelige forutsetninger for planen, men før dette skjer har vi alle anledning til å mene noe og komme med innspill til planforslaget.

Det er mange gode intensjoner i utkastet, men planens virkemidler og verktøy for å nå disse målene bør diskuteres bredt og vurderes kritisk.

Fredrikstad handelssentrum er i dag avgrenset i gjeldende plankart av det vi kaller sentrumsformål. Innenfor områder definert som sentrumsformål er det mulig å bygge forretninger, boliger, kontor, hotell og servering. I nytt utkast til plan er det foreslått å forlenge sentrum (sentrumsformål) mot nordøst forbi kommende knutepunkt på Grønli og mot sydvest til og med Dokka på FMV. Ved første øyekast logiske områder for viktig videreutvikling av byområdet, men spørsmålet blir med hvilket innhold og i hvilket omfang?

Vi må unngå byspredning nordover langs Rolvsøyveien i retning av allerede tunge bilbaserte handelsområder i Dikeveien.

 

Med ny avgrensning øker gangavstanden i handelssentrum fra ca. 1000 meter i dag til ca. 1900 meter i utkastet. Altså nesten en dobling av dagens avstander. Miljøverndepartementet har i sin «Veileder for planlegging av byer og tettsteder» anbefalt maks 1000 meter i diameter for å sikre et velfungerende gangbasert handelssentrum i større byer. Dette ligger også til grunn for det som er vedtatt i gjeldende Kommunedelplan for byområdet (Byområdeplanen). 

Konsekvensene av å gå utover denne avstanden er økt biltrafikk, spredt byliv og vanskeligheter med å etablere et sammenhengende gangbasert handelssentrum. Når vi ser på de begrensede muligheter som dagens bykjerne har for fortetting og sammenligner det med utviklingsmulighetene på FMV vest og ved Grønli stasjon forverres dette bildet ytterligere.

Spørsmålene som melder seg er;

■ Hvor stort kan fremtidens sentrum være før det utfordrer tanken om et sammenhengende handelssentrum?

Vil dette medføre at vi får tre sentrum i Fredrikstad på sikt?

Hvordan vil dette påvirke tanken om elverommet som byens viktigste byrom?

Hvordan påvirker dette byaktiviteten i dagens sentrum?

■ Er dette tilstrekkelig utredet med en grundig konsekvensutredning?

Større reguleringsplaner som omfatter denne type spørsmål utløser normalt krav til krevende og omfattende utredningsprosesser. Et slikt grunnlag er i hvert fall ikke gjort tilgjengelig i forbindelse med offentliggjøring av utkast til arealplanen og det er derfor vanskelig å forstå motivasjonen for å utvide handelssentrum i det omfang som er foreslått.

Det er gode grunner for å gi stor frihet i utvikling av både FMV vest og det fremtidige stasjonsområdet på Grønli, men det er grunn til å være skeptisk og kritisk til det nye forlengede handelssentrum det legges opp til.

 

Les også

Kronikk: Fredrikstad må bli en 24-timersby med et trygt og aktivt sentrum – da må flere bo i bykjernen

 

Verket i Moss er et godt eksempel på at man har tatt hensyn til faren for å skape et for langt strekk i handelssentrum. Både Verket som bydel og fremtidig ny jernbanestasjon ved Moss havn har fått begrensninger knyttet til handel for å styrke en eksisterende bykjerne som fortsatt har god kapasitet mht. utvikling av handel, opplevelse og byliv.

En bedre modell for Fredrikstad kan være å tydelig definere Dokka på FMV som et bydelssenter for FMV og Glombo-området. Et bydelssenter som primært skal dekke lokale behov og tilbud for unngå at det potensielt kan bli et alternativ til dagens bysentrum.

På Grønli bør man avslutte handelsbyen ved Torvbyen og heller forsterke denne som knutepunktshandel iht. planene som allerede foreligger fra Torvbyen selv inkludert et nytt flott bytorv nord for senteret. Vi må unngå byspredning nordover langs Rolvsøyveien i retning av allerede tunge bilbaserte handelsområder i Dikeveien.

  

BY UNDER BYGGING

Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031. Her skal byens folkevalgte ta stilling til noen svært viktige spørsmål. Blant annet hvor høyt det skal tillates bygges og hvor mye som skal bygges i sentrum. Dette skjer samtidig med at Fredrikstad står foran historisk stor byggeaktivitet. Disse tingene vil FB belyse nærmere i en serie artikler.

Publiserte saker: