Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad ber om opprydding av varsler-ukultur med utgangspunkt i saken til «Helene» i leserinnlegg 20. januar i Fredriksstad Blad. De påpeker at «Helene-saken» må være en lærdom i hvordan varsler ikke skal behandles. De mener oppreisning og erstatning må komme, og de mener politikerne må ta ansvar for denne tragiske behandlingen hun er utsatt for.

Jeg skal kommentere Rødts leserinnlegg med å trekke fram Fredrikstad Frps interpellasjon i formannskapet om «Helene-saken» i august 2019. Frp foreslo at kommunen dekker advokatkostnadene for «Helene», men flertallet ønsket ikke å støtte vårt forslag. Jeg oppfatter nå at Rødt, som del av nytt politisk flertall, er villige til å støtte forslag om at advokatkostnadene dekkes av kommunen. Fredrikstad Frp vil støtte et initiativ fra Rødt.

Det er fint at Rødt nå reiser saken om «Helene» og varslingsrutiner. Rødt var ikke representert i formannskapet da saken var oppe 29. august 2019. Arbeiderpartiet ville ikke støtte «Helene», men de utarbeidet et forslag, som de vedtok, om at eventuell dekning av advokatkostnader skal beskrives i framtidige retningslinjer. Altså de ville ikke ta stilling til «Helenes» sak. I protokollen fra formannskapsmøtet 29.8.19 kan man lese forslaget fra Frp om at kommunen skulle dekke advokatkostnadene, svaret fra ordføreren og Aps nei.

Rødt beskriver HR-avdelingens rolle og funksjon i tvistesaker som stemoderlig behandling og diskriminerende overfor flere ansatte, dette er sterke ord.

Rødt skriver at den rødgrønne alliansen i regi av LO hadde et offensivt motto i valgkampen: «Fredrikstad by, arbeiderstyrt på ny» Hvordan ser dette mottoet ut etter valget for LO(Ap)?

Fredrikstad Frp er når som helst klare til å reise saken om advokatkostnader på nytt. Men det har ingen hensikt på nåværende tidspunkt med mindre alle partiene står opp mot Ap-bastionen

Det finnes ingen logisk rettferdighet i at en ansatt skal bære egne kostnader når kommunen åpenbart har behandlet arbeidstaker feilaktig etter at kommunen har innrømmet og beklaget at de ikke har gjort nok for «Helene». Absurd blir det når kommunen bruker millioner av kroner til advokater på eget forsvar, men nekter å dekke noen titalls tusen for dem, som med stor risiko, har varslet om kritikkverdige forhold.

I ordførerens svar den 29. august pekes det på at den aktuelle saken er til behandling i kommuneadministrasjonen, og at det er åpnet sak om gjengjeldelse. Videre at dersom varsler får medhold i sin påstand om gjengjeldelse, vil varsler ha rett på erstatning og oppreisning. Det må nå være på sin plass å kreve saksbehandlingen gjennomført og ferdigstilt. Sak om gjengjeldelse kommer i tillegg til den første saken om dekning av advokatkostnader knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven og manglende sikring av arbeidsmiljø og tiltak fra kommunen.

Kun Høyre støttet Frps forslag om at «Helene» skulle få sine advokatutgifter dekket av kommunen med bakgrunn i at hun hadde fått medhold i forholdene som det var varslet om, brudd på arbeidsmiljøloven, kommunen har begått feil, kommunen har beklaget det hun har blitt utsatt for og kommunen har beklaget at de ikke har gjort nok for «Helene».

Frp mener derfor at prinsippet om å dekke parters utgifter, kun dersom saksomkostninger ilegges av domstol, bør fravikes da denne saken har avvik i arbeidsgivers plikt til å særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. Videre har arbeidsgiver plikt til å behandle varsler raskt og forsvarlig slik at det på et tidlig tidspunkt kan ryddes opp i kritikkverdige forhold.

Fredrikstad Frp er når som helst klare til å reise saken om advokatkostnader på nytt. Men det har ingen hensikt på nåværende tidspunkt med mindre alle partiene står opp mot Ap-bastionen. Jeg utfordrer derfor de andre partiene om å tilkjennegi støtte til et tilsvarende forslag, som Frp fremmet i august, om at «Helene» skulle få sine advokatutgifter dekket. Vi vil støtte et forslag fra Rødt dersom det kommer.