Bystyret vedtok den 24. mars at «Plan for skolebygg mot 2040, del 2 – byggutvikling – alternativvurderinger og investeringsbehov» legges ut på høring frem til 1. juni 2022.

Fredrikstad Frp lovte i valgkampen 2019 at vi ikke vil nedlegge skoler.

En av de viktigste sakene for oppvekstområdet de neste årene er, sånn vi ser det, hvor skolene i Fredrikstad skal ligge (skolestruktur). Skolebyggene våre er med å sikre barn- og unge en trygg og god oppvekst i sitt nærmiljø. Frp ser med bekymring på at barn og unge på Borge, Torp, Årum og Nylende skoler kan miste sin nærskole dersom lokalpolitikerne skulle fristes til å vedta noen av de mulighetene som skisseres i planen.

Nå er det viktig at lokalsamfunnene mobiliserer mot nedleggelser.

I høringsperioden er det planlagt ulike prosesser som skal sikre medvirkning fra både elever, ansatte i skolene, foreldre, politikere, lokalsamfunn og øvrige innbyggere. Tilbakemeldingene skal vurderes, og politikerne skal i løpet av andre halvår i 2022 bestemme hvilke skoler som skal utvides, rehabiliteres, slås sammen eller nedlegges.

For kort tid siden mente fagetaten i arealplanarbeidet at det ikke skulle tillates boligbygging lenger unna enn ti minutters gange fra skoler. Det ble ikke vedtatt, men var lenge et av flere forslag til bestemmelse. Vi i Frp stoler ikke på Ap når det gjelder hvorvidt nærskolen er viktigst siden flere bygg er i dårlig forfatning.

Vi frykter at Ap vil mene at økonomien skal veie tyngst i valg av fremtidig struktur.

Fredrikstad Frp er bekymret for at innspill i høringsperioden fra innbyggere, foreldre, pårørende, lokalsamfunnsutvalgene og andre ikke vil bli tatt tilstrekkelig hensyn til. Bekymringen har blant annet rot i prosessen og vedtak om samlokalisering av Gudeberg- og Råkollen.

Her er det flere av oss som mener prosessen var mangelfull og vedtaket tok i liten grad hensyn til innspillene.

Arbeiderpartiet har systematisk nedprioritert vedlikehold av skolebygg. De har hatt flertall og hovedansvaret siden 2. verdenskrig, kun fratrukket rundt fem år. Vi i Frp håper ikke Ap allerede har bestemt seg i denne saken om skolestruktur slik de tydelig hadde med hensyn til Gudeberg-Råkollen.

Formålet med Plan for skolebygg mot 2040 er å sikre en helhetlig, langsiktig og samlet fremstilling av alle nybygg, utvidelser og rehabiliteringer av skolebygg i Fredrikstad kommune.

Dette skal gi elever i Fredrikstad tilstrekkelig tilgang til funksjonelle skoleanlegg.

Med bakgrunn i beskrivelse av sosial bærekraft og vekst rundt dagens skoler, mener Frp at dagens skolestruktur vil gi best grunnlag for barn- unge og familier i hele kommunen.

Fredrikstad Frp vil stå fast på at dagens skolestruktur bør videreføres.