I november 2021 mente kommunedirektøren at Al-Huda Islamsk Senter sin dispensasjonssøknad om å etablere forsamlingshus i Ilaveien 32, ikke skulle imøtekommes. Begrunnelse var at hensynene bak plankrav var vesentlig tilsidesatt. Arbeiderpartiet ville det annerledes, de godkjente dispensasjonssøknaden om endring av Ilaveien 32 fra kontorer til forsamlingshus.

Naboklager medførte at saken ble behandlet av Statsforvalteren, og kommunen ble bedt om å behandle saken på nytt. Nå skal den behandles på nytt i planutvalget, men det fremkommer ingen nye opplysninger i saken sånn vi i Frp ser det.

Søknaden og prosessen er mangelfull, og vi mener hensynet til åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning er vesentlig tilsidesatt.

Statsforvalteren ba kommunen behandle dispensasjonssøknaden på nytt. Kommunens vedtak ble opphevet på bakgrunn av mangelfull begrunnelse. Kommunen og søker har hatt avklaringsmøte der tiltakshaver blir anbefalt å få gjennomført en trafikkanalyse, og eventuelt gjøre nødvendige endringer i søknaden for å supplere og styrke søknaden. Alternativt at administrasjonen innstiller på avslag som sist, eller at tiltakshaver trekker søknaden og ser etter annet sted.

Trafikkanalysen er utarbeidet som et notat til saken. Analysen viser til anslått antall som vil delta i bønn fem ganger per døgn mandag til søndag, og hvor mange som vil delta i undervisning søndager. Analysen beskriver et svært lavt antall sett i forhold til medlemsmassen på 1300. Konklusjonen i ny søknad er at det ikke er funnet grunn til å gjøre endringer i prosjektet, det menes at problemstillingene er belyst gjennom trafikkanalyse.

Sånn Frp ser det, glemmer man at vurdering av dispensasjon etter plan- og bygningsloven setter noen vilkår. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Det er sånn at allmennheten, offentlige instanser, bomiljø, trafikk, naboer og andre berørte skal kunne uttale seg. Vi mener derfor at kommunedirektørens opprinnelige forslag i to punkter må opprettholdes:

1. Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan (plankrav) avslås, jf. kommuneplanens arealdel kap. 2.1, samt plan- og bygningsloven § 19–2.

2. Med bakgrunn i at tiltaket er avhengig av dispensasjon gis det avslag på søknad om rammetillatelse til bruksendring fra kontor til forsamlingslokale/moské og tilbygg, jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1, jf. 21-2, femte ledd

Kommunedirektøren beskrev følgende i november 2021:

Det er kommet inn 11 nabomerknader. Nabomerknadene går i hovedsak ut på bekymringer knyttet til økt trafikkbelastning, gateparkering og støy for tilliggende boliger. Dette er i seg selv et argument for å kreve regulering. «Dersom viktige forhold ikke er avklart, tiltakets virkning for omgivelsene er av en viss grad og størrelse, eller tiltaket er særlig omstridt, vil det være vanskelig å konkludere med at hensynene bak plankravet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, jf. § 19-2, andre ledd første punktum.

I følgebrev til saken da den ble behandlet i november 2021 står det at forsamlingshuset med 1300 medlemmer har segregerte innganger og oppholdsrom for kvinner og menn. Slik det er beskrevet, er dette helt sikkert en løsning i tråd med at enkelte menigheter praktiserer slike forskjeller, men om det skal aksepteres i 2023 uten noen form for drøfting er underlig, eller uakseptabelt sånn vi ser det.

Les også

Slett politisk håndverk slår tilbake som en boomerang

Et forsamlingshus med 1300 medlemmer tett på bomiljø og skole med 1300 elever. Fredag ettermiddag, etter 12:00 slik det står i saken, er det fredagsbønn. Det er underlig at trafikkanalysen knyttet til kun Ilaveien 32 er den eneste drøftingen som legges til grunn i ny søknad med et anslag på noen få titalls biler med av- og påstigning.

Fredrikstad Frp mener bruksendringen det søkes om i Ilaveien ikke kan gis gjennom dispensasjon, men det må gjennomføres en planprosess. Søknaden og prosessen er mangelfull, og vi mener hensynet til åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning er vesentlig tilsidesatt.