Det er alltid interessant når noen fremskutte personer i det offentlige rom tråkker galt. Det blir enda mer interessant når mangel på forklaringer uteblir på hvorfor et vedtak ble vedtatt. Oppklaring må til, men det må ikke hindre det videre arbeidet.

FREVAR har nå kommet i en situasjon hvor selskapet er svekket på grunn av tapt direktør og forskjellig syn på styrets og direktørs handlingsrom. Som kjent var det ikke et enstemmig styre som vedtok forslaget om endringer i ledergruppen. Mindretallet var én person/én stemme.

Jeg oppfattet direktørens signaler om at han ville vurdere sin stilling om det ble vedtatt. Selv om også jeg synes det er grunn til å vurdere organisasjonsstrukturen i en virksomhet med jevne mellomrom, ville det være å gå altfor langt hvis forslaget skulle være grunn til å miste direktøren.

Derfor stemte jeg imot forslaget.

FREVAR er et kommunalt foretak (KF). Kapitel 9 i kommuneloven beskriver hvordan et KF skal styres og driftes. Det er gjerne forretningsmessige virksomheter heleid av en kommune som benytter KF som organisasjonsform. Bystyret er øverste foresatte for styret og det er bystyret som velger sine fem5 representanter til styret. I Fredrikstad er dette fordelt styrkemessig etter partienes eller samarbeidskonstellasjonenes størrelse I tillegg har de ansatte to representanter i styret.

Styrerepresentantene er valgt med utgangspunkt i partitilhørighet. Det som sjelden kommer frem, er imidlertid at styremedlemmene er valgt for å forvalte og styre virksomheten FREVAR KF. Vi er individuelt, økonomisk og privat ansvarlig for de disposisjoner som foretas i styret. Dette er blant annet grunnen til at styremedlemmene er styreforsikret og som er ulikt i forhold til politiske utvalg.

Når partiene skal foreslå utvalgsmedlemmer og styremedlemmer, foregår det sikkert på forskjellig vis. Likevel kan vi nok se konturene av at de som har fått flest stemmer ved kommunevalget har en viss fortrinnsrett. Dette er en del av demokratiet vi verner om.

Her kan det melde seg raskt spørsmål om kompetanse. Og hvilken kompetanse søker en etter til de forskjellige verv som skal besettes? Dette er ikke enkelt. Derfor kan det være greit å ta for seg både kommunelovens kapitel 9 og beskrivelsen av ansvarsområder og fordeling av roller mellom styret og direktør.

Styret har ansvaret for fire hovedområder:

Styret har ansvar for at virksomhetens formue/eiendeler forvaltes på en god måte.

Styret skal føre tilsyn med virksomhetens drift, blant annet for å følge opp alle pålagte krav i forhold til miljø, helse og sikkerhet.

Styret har en overordnet plikt til å sørge for å ha en forsvarlig organisasjon.

Styret skal sørge for en god økonomisk styring i henhold til oppsatte mål.

Daglig leders eller direktørs ansvar er formulert slik i kommuneloven:

«Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir. Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov».

Etter min mening har styret gått langt inn i direktørs arbeidsområde, noe flertallet i styret burde ha forstått og bør beklage.

Bedre kompetanse i styrearbeid og hvordan kommersielle selskaper drives ville ganske sikkert ha unngått denne «brøleren».

Jeg føler imidlertid at det er noe mer som mangler. Kanskje kan jeg uttrykke det som at «teamfølelsen» er for lite til stede. Det blir for mye partiholdninger. Det passer ikke inn rundt et styrebord hvor kommersielle hensyn skal vurderes og velges.

Det er ikke godt nok forankret at styremedlemmene er oppnevnt for å arbeide for FREVARs sak, ikke andre forhold.

Flertallet i styret har dessverre gitt FREVARs ledelse ekstra mye arbeid på grunn av vedtaket som ble fattet 22. februar. Nå er det helt nødvendig at styret og ledergruppen finner en arbeidsform som er FREVAR verdig.

Her må fellesskapet arbeide for å rette opp omdømmet både internt og eksternt gjennom tettere samarbeid enn det vi har opplevd til nå.