Jeg viser til debatt «Dra te Moss – med hageavfallet» 7. august. Her kommer mitt svar: Ordninger med mottak av grovavfall og hageavfall fra private innbyggere er tilrettelagt og finansiert litt forskjellig i kommunene. I Fredrikstad har vi en ordning hvor alt som leveres i en personbil er gratis, mens privateid varebil og bil med henger koster 200 kroner per lass.
Med unntak av farlig avfall og elektronisk avfall, som leveres gratis, skiller vi ikke på hva som leveres. En slik ordning gjør at «200-lappene» finansierer ca. 50 prosent av den reelle kostnaden, mens resten tas inn over renovasjonsavgiften, og fordeles dermed på alle innbyggerne.

I Sarpsborg og Moss har de valgt å ta imot hageavfall og enkelte andre fraksjoner gratis, mens øvrige leveranser har en minstepris på 50 kroner og ellers veies inn til forskjellige priser. De er med andre ord billigere på hageavfall, men koster mer på andre fraksjoner. Kjøring og levering av avfall fra Fredrikstad til andre kommuner, vil belaste kommunens renovasjonsordning uten at man er med på å finansiere ordningen. Det er ingen god løsning. Behandling av kvist og hageavfall er ikke gratis, det finansieres over renovasjonsavgiften som alle innbyggere betaler.

På FREVAR blir kvist og hageavfallet brukt til driften av deponiområdet, og gjør der nytte da vi ellers måtte kjøpe inn andre fraksjoner for å gjøre samme jobben.
Kompostering av kvist og hageavfall til jordprodukter er mulig, men vil koste penger både ved investeringer, drift og vedlikehold. Dagens løsning er miljømessig god og bidrar til å holde kostnader nede. FREVAR jobber nå med alternativ lokalisering for mottak av kvist og hageavfall, slik at løsning er på plass i god tid før bygging av sorteringsanlegg for avfall starter opp.

Ordningene vil få litt forskjellig utslag ut fra hvordan man bor, hva slags bil man har og hvor stor del av kostnaden det er ønskelig å legge på dem som leverer avfallet. Ideelt sett skulle kommuner som ligger så nær som våre hatt like ordninger. Da hadde det vært enklere å forholde seg til for innbyggerne i Østfold. Så lenge store deler av kostnaden finansieres over renovasjonsavgiften, er det viktig å tenke helhetlig slik at ikke kommuners innbyggere må subsidiere andre over renovasjonsavgiften. Det er derfor viktig at innbyggerne benytter de tilbudene som er i egen kommune, som de er med på finansiere direkte og/eller via renovasjonsavgiften. Jo mindre som blir finansiert av dem som leverer forskjellige typer avfall til mottaket – jo mer blir belastet renovasjonsavgiften til innbyggerne.

Dagens ordning og kostnader for å levere avfall til gjenvinningsstasjonen på FREVAR har vært gjeldende fra 01.01.16, og er vedtatt i FREVAR-styret og i bystyret.