Gode bomiljøer har en miks av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Knutepunktstrategien er et viktig virkemiddel i de store byene med tanke på klimapolitikk. Men det er en utfordring at konsentrert boligbygging rundt knutepunkt gir dyrere boliger. Større leilighetsprosjekter gir ofte langdryge planprosesser og mange fordyrende tekniske krav i form av heis, parkeringskjeller, sprinkleranlegg osv. Mer leilighetsbygging gir derfor dyrere boliger i markedet.

Vi mener at det må være mulig i randsonen rundt Fredrikstad å legge til rette for et bredere boligtilbud av både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det åpner også statlige planretningslinjer for, slik at man kan ha to tanker i hodet samtidig. Mulighet for eneboliger og småhus vil også gi en mer stabil boligforsyning for Fredrikstad.

Leilighetsbyggingen har svingt voldsomt, avhengig av de økonomiske konjunkturene, mens markedet for eneboliger og småhus har holdt seg mer stabilt.

Bankene krever normalt et forhåndssalg på 65–70 prosent av leiligheter for å gi lån til bygging. I nedgangstider må større leilighetsprosjekter ofte trekkes fra markedet da det ikke lykkes å oppnå tilstrekkelig forhåndssalg. Det er da lettere å selge mindre prosjekter hvor byggeperioden er kortere og prosessen mer forutsigbar for boligkjøperen. Mer vekt på leilighetsbygging gir dermed mer konjunkturfølsom boligforsyning.

Boligstatistikken vår viser med all tydelighet at leilighetsbyggingen har svingt voldsomt, avhengig av de økonomiske konjunkturene, mens markedet for eneboliger og småhus har holdt seg mer stabilt. I nedgangstider har bygging av eneboliger og småhus i randsonen av byene vært en viktig buffer og reddet boligbransjen fra masseoppsigelser.

Når Fredrikstad kommune legger opp til nesten bare leiligheter i nybyggingen, vil de derfor se større svingninger i byggeaktiviteten. Boligprodusentenes Forening er derfor bekymret for at dette vil påvirke sysselsetting og rekruttering i bransjen. Vi stiller også spørsmål om det vil bli nok boliger i Fredrikstad i forhold til befolkningsprognosene fremover eller om folk vil flytte andre steder?