Det kommer frem i årsstatistikken som Fredrikstad tingrett nå har offentliggjort. Den viser en markant oppgang i alvorlige saker.

Statistikken viser at oppgangen meddommerrettssaker var på hele 34 prosent, fra 206 i 2014 til 277 i 2015.

Drap på Nabbetorp

Den mest alvorlige saken som var oppe i tingretten, var drapssaken på Nabbetorp, der en 47 år gammel mann ble dømt til 17 års fengsel for overlagt drap i desember.

Blant sakene som nevnes som alvorlige, er det også flere narkotikasaker.

«Tingretten registrerer at det over flere år har vært stor variasjon i mottatte meddomsrettssaker. I 2015 har innkommet betydelig flere saker enn de siste årene. Forklaringen på det kan være at påtalemyndigheten er tilført økte ressurser, det er ansatt flere påtalejurister og utført et betydelig restansearbeid hos politiet. Noen meddomsrettsaker er fortsatt svært gamle. Dette fører til store strafferabatter. Samtidig er det svært belastende for tiltalte, fornærmede og vitner, som må vente lenge på å få forklart seg og at saken blir pådømt», heter det i pressemeldingen fra tingretten.

Oppgang i tilståelsessaker

Når det gjelder enedommerrettssaker, som blant annet omfatter tilståelsessaker, var det også en markant økning av saker i fjor.

I løpet av 2015 innkom det 712 enedommersaker til tingretten. Tilsvarende tall i 2014 var 556 saker, heter det i statistikken fra tingretten.

– I fjorårets årsrapport viste vi til en nedgang i det totale tallet på enedommersaker (17 %). Vi kan rapportere fra 2015 at denne trenden er snudd. Det er en økning i fengslinger, førerkortbeslag og ransakinger, mens det er stabilt antall tilståelsespådømmelser, heter det i pressemeldingen fra Fredrikstad tingrett.

Når det gjelder antall vielser i Fredrikstad tingrett i fjor, var det en ørliten nedgang fra året før. I fjor valgte 132 å vie seg i tingretten, mot 140 i 2014.