Vidkun Quisling foreslo i sin tid gjennom sin tilforordnede fylkesmann i Østfold at Fredrikstad og Sarpsborg kommuner burde slås sammen. Dokumentet som er undertegnet med «Heil og Sæl» finnes godt bevart i Fredrikstad kommunes arkiv. Når vi nå går inn i år 2020, vil det være nesten 80 år siden forslaget ble fremmet.

Det går langsomt i de små len under Akershus. Jernbanen følger den samme trasé som da den ble anlagt for ca. 140 år siden. Adkomstveien fra Råde til Fredrikstad har vært den samme like lenge. Riktignok har vi fått ca. 20 fartshumper i Karlshus-området fordi trafikken i dag er en helt annen enn tidligere. I 1988, dvs. for mer enn 30 år siden, lanserte Fredrikstad kommune sammen med nabokommunene en ambisiøs plan om nytt felles veisystem i vårt distrikt. Det omfattet blant annet ny bru over Glomma og ny bru fra Onsøy mot Kråkerøy og Hvaler. Dette skulle finansieres med bompenger og disse ville for lengst vært nedbetalt.

Rolf Gjermundsen og Ragnar Pettersen, ordførere av den gamle sosialdemokratiske skole, hadde ikke blikket fire år framover til neste kommunevalg, men så de viktige kommunale sakene i et 40 års perspektiv.

Prosjektet falt i fisk fordi man i Borge kommunestyre vant frem med at man ikke ville være med på å betale for trafikkproblemene i Fredrikstad. På Kråkerøy hadde man allerede betalt for brua si. Rett skal være rett, samtlige ordførere og rådmenn i de fem kommunene gikk inn for prosjektet. Retter vi blikket mot vest, så ser vi at man er i full gang med å planlegge en fergefri riksvei fra Kristiansand til Trondheim, foreløpig kostnadsberegnet til 340 milliarder kroner. Det har man klart å bli enige om der borte.

Vi får ikke til slike prosjekter i Østfold, og aller minst i Nedre Glomma. Jeg skal ikke påstå at alle større infrastrukturprosjekter ville vært gjennomført om Fredrikstad og Sarpsborg hadde vært en kommune, men jeg skal nevne noen som kanskje hadde vært gjennomført.

Felles renseanlegg

Av Fredriksstad Blad for 20. desember fremgår det at det er svært tvilsomt om det blir bygget et felles kloakkrenseanlegg for Nedre Glomma. Bakgrunnen er visstnok at man ikke blir enige om organisasjonsformen. På 70-tallet vedtok kommunene i Fredrikstad-distriktet å bygge et felles anlegg på Øra. Enighet ble kun oppnådd fordi Fredrikstad påtok seg å dekke en større andel enn hva som var rimelig.

Allerede den gang forslo daværende kommuneingeniør i Borge at man skulle ta opp med Sarpsborg om man skulle bygge et felles anlegg. Han var fremsynt, men så var han også vestlending! Jeg var selv med og deltok i prosessen og var blant dem som ikke så langt nok. Det blir for langt her å gå inn på de åpenbare fordelene med et felles anlegg, men som stikkord, frigjøring av arealer på Alvim, høyere miljøkompetanse og bedre anleggs- og driftsøkonomi.

Jernbanetraseen

Politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg har klart det kunststykke å bli uenige om hvor det fremtidige dobbeltsporet gjennom distriktet skal gå. For en gangs skyld er det sarpingene som er mest fremsynte og nå har bestemt seg for å gå inn for en mest mulig rett linje mot Göteborg og kontinentet. I Fredrikstad har man derimot valgt å anbefale en utbygging langs den 140 år gamle traseen. Tilnærmet ubegripelig er det å forstå at vedtaket til og med er enstemmig.

Det vil føre for langt her å gå inn på de praktiske konsekvensene av et forslag som vil medføre en rasering av et antall boliger som ingen har oversikt over, men hvor det svever tall i lufta på henimot 100. Det eneste man kan være sikker på, er at med den uenigheten som har oppstått så vil pengene sannsynligvis bli brukt til andre prosjekter som nevnte fergefri riksvei mellom Kristiansand og Trondheim, eller til en forlengelse av Nordlandsbanen.

Nytt idrettsanlegg (Arena Fredrikstad)

Bystyret har vedtatt å bygge Arena Fredrikstad på gamle FMV. Prosjektet synes i hovedsak å være et ishockeyanlegg. Anlegget er så vidt jeg forstår etter de foreløpige beregninger kostnadsberegnet til ca. 600 millioner kroner. Riktigheten av å bruke så mye penger på et idrettsanlegg er etter hva jeg forstår meget omdiskutert. Det som etter min oppfatning er spesielt vanskelig med prosjektet, er lokaliseringen. Hadde vi hatt én kommune, så er jeg ganske sikker på at plasseringen hadde blitt et eller annet sted mellom byene. Da ville man hatt to bruksanlegg i distriktet og en stor arena. I tillegg ville de endelige kostnader, hva de nå kommer til å bli, blitt fordelt på nesten dobbelt så mange innbyggere.

Felles regionalt sykehjem

I lokalavisene har Høyre foreslått å bygge et regionalt sykehjem. Om dette vil være fornuftig er vanskelig å si, men en ting kan i hvert fall sies, dette vil det neppe bli noe av så lenge man har to kommuner.

Jeg hadde gleden av å samarbeide med to ordførere av den gamle sosialdemokratiske skole, Rolf Gjermundsen og Ragnar Pettersen. De var forskjellige, men de hadde det til felles at de i sitt arbeid for lokalsamfunnet ikke hadde blikket fire år fremover til neste kommunevalg, men så de viktige kommunale sakene i et 40 års perspektiv. Da blir det stusslig at man ser 140 år bakover når fremtiden skal vurderes.

«Heil og sæl» og godt nytt år i Fredriksborg!