Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad kommunes skandaløse behandling av funksjonshemmede

Artikkelen er over 1 år gammel

Jens O. Simensens BPA-protest: – Administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer ikke i løpet av snart to år å effektuere et lovlig fattet vedtak, som krever en drøy måneds arbeidsinnsats. Må politikerne i detalj instruere administrasjonen for å sette vedtaket ut i livet?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er det viktigste likestillings-verktøyet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For mange i Fredrikstad er BPA en forutsetning for å leve et så fritt og likestilt liv som mulig.

Det er kommunene som administrerer ordningen og som med jevne mellomrom utlyser BPA-konsesjoner. For funksjonshemmede er det avgjørende at konsesjons-grunnlaget for BPA-ordningen gir dem et mest mulig fritt liv. Administrasjonen i Fredrikstad kommune ønsket å utlyse en konsesjon som begrenset funksjonshemmedes frihet, men politikerne ønsket det annerledes og gjorde et fornuftig vedtak.

Nå opplever vi at rådmannen nekter å iverksette det som politikerne vedtok – for 20 måneder siden! Rådmannen har lovet gang på gang å lyse ut konsesjonen, men holder politikerne og funksjonshemmede for narr. Dette er arrogant!

Og det er nesten skandaløst at byens politikere ikke makter å instruere kommunens administrasjon slik at den iverksetter lovlig fattende vedtak i kommunen. Kan vi ha det slik i Fredrikstad kommune?

Les også

De usynlige lenkene – om BPA i Fredrikstad kommune

En kortfattet oppsummering av tidsforløpet i saken:

2017: Fredrikstad kommune starter et arbeid med en ny konsesjonsrunde om BPA. Administrasjonens forslag innebærer et konsesjonsgrunnlag som vil forverre brukernes vilkår. Saken trekkes tilbake i første omgang.

13. desember 2017: Saken utsettes.

21. mars 2018: Etter betydelig press vedtar Helse- og velferdsutvalget (etter at saken hadde vært utsatt flere ganger) å lyse ut en konsesjonstekst som brukerne ønsket: Sitat fra protokollen: (BPA) – utlysing av ny konsesjon, behandlet i møte 13. desember 2017: «Utvalget ber rådmannen om å legge kontraktsmal fra Standard Norge (Norsk Standard NS 8435:2017) til grunn for arbeidet med utlysing av nye avtaler om tjenestekonsesjoner for tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).»

Men utlysningen skjer ikke selv om den etterlyses flere ganger.

11. februar i 2019 blir saken tatt opp igjen i Helse- og velferdsutvalget av Dag Høidahl (KrF). Han får til svar at utlysingen vil kunngjøres i løpet av våren 2019.

28. mai 2019: Rådmannen opplyser at konsesjonen vil bli utlyst i løpet av året.

20. juni 2019: Saken tas opp i bystyret og samtlige som har ordet ber om fortgang i saken. Rådmannen svarer at konsesjonen skal utlyses i løpet av august.

Fredrikstad var lenge en foregangskommune i politikk for funksjonshemmede. Nå er vi i ferd med å bli en verstingkommune.

26. september 2019: Saken etterlyses igjen. Rådmannen svarer: «Det arbeides for tiden med kvalitetssikring av dokumenter i kommuneadministrasjonen, og i samarbeid med en nabokommune som skal delta i samme utlysing.»

09. november 2019: Fredriksstad Blad spør rådmannen hvor saken blir av. Rådmannen svarer: «Det er ikke noe nytt i saken ... siste ukene har arbeid med blant annet budsjett og folkevalgtopplæring hatt høyeste prioritet, men denne saken ligger også svært høyt på arbeidslista.»

Det er ganske utrolig at rådmannen skylder på folkevalgtopplæring, som kommunen har kunnet planlegge i fire år, som grunn til ikke å iverksette et politisk fattet vedtak for snart to år siden. Er det faktisk slik at det er Helseseksjonen som har ansvar for folkevalgtopplæringen?

Jeg oppsummerer:

1: Saken har pågått i to år fra første gang den ble tatt opp i Helse- og velferdsutvalget.

2: Det har gått 20 måneder siden Helse og velferd fattet sitt vedtak om å utlyse konsesjonen.

3: Rådmannen lover bystyret, byens høyeste politiske organ, at utlysning skal skje i august – uten at noe skjer.

4: Rådmannen sier til FB 09. november 2019 at det ikke er noe nytt i saken – nesten fem måneder etter at hun lovte bystyret at konsesjonen ville bli utlyst i løpet av august! Nå skyldes det på folkevalgtopplæringen.

5: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har etterlyst saken flere ganger i denne perioden og fått det samme svaret: Ikke noe nytt!

Jeg har fått opplyst at den jobben det er snakk om vanligvis tar tre til fem uker i saksbehandlingstid. Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av snart to år å effektuere et lovlig fattet vedtak, som krever en drøy måneds arbeidsinnsats.

Det verste i denne saken er ikke pårørendes utålmodighet. Det verste er den usikkerheten blant de funksjonshemmede som har en BPA-tjeneste. De er i hovedsak fornøyd med dagens tjeneste, men lever nå med en usikkerhet om denne ordningen vil bli videreført. Det er nemlig dette rådmannen egentlig vil; gi de funksjonshemmede et begrenset tilbud. Dette er en usikkerhet som jeg trodde byens politikere ville tatt på alvor.

Les også

Vi er ulike OG like mye verd

Jeg har følgende spørsmål til byens politiske partier:

1: Kan det politisk aksepteres at Fredrikstad kommune bruker 20 måneder fra et vedtak fattes til det gjennomføres (og enda er det ikke gjennomført)? Er vi der at politikerne i detalj må instruere administrasjonen for hvordan et fattet vedtak skal gjennomføres?

2: Om dette er akseptabelt: Kan politikerne akseptere at administrasjonen har så dårlig kapasitet at den bruker så lang tid på å sette vedtak ut i livet? Hvilke andre saker har blitt liggende? Må ikke da politikerne iverksette tiltak slik at kapasiteten økes?

3: Om nei, dette ikke er vanlig: Hvorfor har denne saken tatt så lang tid? Hvilke kompliserte saksforhold tilsier denne lange behandlingen? Kan politikerne akseptere at rådmannen nekter å iverksette et lovlig fattet vedtak – fordi hun er uenig i vedtaket?

4: Vil partiene medvirke til at denne konsesjonen utlyses umiddelbart?

5: Er partiene innforstått med at denne, og andre saker er en belastning for tillitsforholdet mellom innbyggere og kommunens politiske og administrative ledelse?

6: Fredrikstad var lenge en foregangskommune i politikk for funksjonshemmede. Nå er vi i ferd med å bli en verstingkommune. Kan byens politikere akseptere dette?

Det forventes et raskt svar på disse spørsmålene fra de politiske partier.

Vi vil i tillegg følge opp saken på følgende måter:

■ Lovligheten i denne saksbehandlingen vil nå bragt inn for inn for eksterne instanser (blant annet Sivilombudsmannen).
■Saken vil bli bragt inn for kommunens kontrollutvalg.
■Det vil også bli igangsatt en underskriftskampanje for å få saken tatt opp igjen i bystyret.
■Det vurderes også andre aksjoner.

Nå er det slutt på tålmodigheten!

Jeg siterer til slutt direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås:

«Du må ha vilje, ressurser og utholdende hjelpere hvis du vil leve mest mulig normalt og selvstendig liv som funksjonshemmet.»

Dette er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne i dagliglivet både i hjemmet og utenfor. Det gir personer større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen sin selv, og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.
  • BPA er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Fredrikstad kommmune skriver at det med et stort behov menes tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Det er kommunen som vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med pasient/bruker avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av BPA. "Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Ved utforming av tjenestetilbud legges det stor vekt på hva tjenestemottakeren mener", skriver Fredrikstad kommune.
  • Når BPA gis, er det brukeren selv som leder arbeidet med assistentene.
  • Det er flere private leverandører av BPA, og på kommunens nettsider står blant annet Uloba, Heimta Vitale, Humania, AssisterMeg, Prima Omsorg, Otimalassistanse, HAV, Orange Helse og Aleris Ungplan som leverandører.

Kilde: Helsenorge.no og Fredrikstad kommune

Kommentarer til denne saken