Kongsten og hestesenter inne - utsetter trolig Holmen

På skissestadiet: Arena Fredrikstad er på denne skissen tenkt plassert på Værste-området. Der kan den bygges i tilknytning til en ny videregående skole.Modell: Link Arkitektur

På skissestadiet: Arena Fredrikstad er på denne skissen tenkt plassert på Værste-området. Der kan den bygges i tilknytning til en ny videregående skole.Modell: Link Arkitektur

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Å åpne Veumbekken og ruste opp vann- og kloakknettet i området vil koste 195 millioner kroner. Byutvikling på Holmen, som kommer i tillegg, vil koste 135 millioner kr. Hvor mye som skal realiseres,  er uvisst.

DEL

Det opplyste rådmann Ole Petter Finess under presentasjonen av budsjettforslaget for 2016.

Det er ikke lagt inn penger til investeringene på Holmen i budsjettforslaget. Dette er et spørsmål som rådmannen vil komme tilbake til senere.  De 195 millionene til vann- og avløpsdelen skal dekkes gjennom innbyggernes VAR-regning, mens de 135 millionene må tas fra det ordinære kommunebudsjettet. Det er den siste biten som det er stor usikkerhet om. Investeringene i  byutviklingen på Holmen tilsvarer utgiftene for en halv byarena.  Finess vil ha en vurdering av hvilke større prosjekter det er mulig å gjennomføre.

Arena Fredrikstad

For perioden 2015-2019 er kun fire millioner kroner avsatt på investeringsbudsjett til Arena Fredrikstad.

Rådmannen legger opp til at ridesenter på Østsiden får 40 millioner kroner i samme periode, mens den desidert tyngste investeringen på kultursiden de neste årene blir nytt Kongstenbad: hele 145 millioner settes av i år og neste år.

Utbygging av Østsiden sykehjem allerede neste år

Under kan du lese utdrag fra Rådmannens budsjettforslaget for neste år, hvor større endringer i forhold til vedtatt handlingsplan er oppsummert:

Kultur

Kongstenhallen er oppdatert med nye beløp i tråd med egen bystyresak. Arena Fredrikstad er foreløpig ikke innarbeidet i påvente av avklaringer av blant annet økonomi og drift. Det er innarbeidet investeringsmidler til rehabilitering og omlegging av kunstgressbaner og nytt lydsystem på kinoen.

Teknisk drift

Det er justert beløp på enkelte av investeringene som blant annet trafikksikkerhet og gatelys. I tillegg er det innarbeidet nye investeringer som rehabilitering av Verkstedveien på Kråkerøy, offentlig parkering Solviken og reguleringsplan Åledalslinjen. Investeringsmidler til Holmegata og Veumbekken er foreløpig ikke innarbeidet. Det er endringer i forhold til selvfinansierende boliginvesteringer i forhold til forskyvninger mellom årene. 

Utdanning og oppvekst

Det er gjort justeringer i forhold til endret fremdriftsplan på noen av de større skoleinvesteringene.

Helse og velferd

Investeringsmidler for Østsiden sykehjem fase 2, utbygging av 32 sykehjemsplasser, er flyttet fra 2017 til 2016. Investeringssummen er prisjustert og økt med 6 millioner kroner til administrative lokaler. Et foreløpig kostnadsoverslag for rehabilitering av Onsøyheimen sykehjem og Smedbakken sykehjem på 115 millioner kroner er lagt inn i planperioden.

I 2016 vil det bli utarbeidet en langtidsplan for utbygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser i Fredrikstad kommune fram mot 2030/2040. Dette for å sikre en planmessig opprusting og utbygging som dekker bruker behov og sørger for tilpasning av dagens bygningsmasse til framtidige krav.

Det er behov for å avsette midler til en utvidet tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse, en konseptutredning/mulighetsstudie med arkitektbistand og en kost/nytte vurdering, og det settes av 3 millioner kroner i 2016 til dette arbeidet. 

Nytt vaskeri er under planlegging. Mulig anbefaling av ny teknologi for vask av tøy, såkalte vaskerør, er under vurdering og kan medføre forslag til endring av kostnadsrammen. Ny teknologi kan redusere de løpende driftsutgiftene.

Sentrale investeringer 

I planperioden er det satt av investeringsmidler til nytt elektronisk eiendomsarkiv med 20 millioner kroner. Rådmannen har ikke funnet rom for ytterligere innarbeiding av investeringer i henhold til «barnehage- og skolebruksplan 2015- 2025».

Artikkeltags