I Fredriksstad Blad 13. september har Reidar Sten Olsen et innlegg om fagarbeidere som ikke får jobb. Olsen etterlyser et svar fra kommunen. Her kommer det.

  • Påstand: Kommunen velger å benytte ufaglært arbeidskraft fremfor faglært.

Svar: En andel av de 4.000 ansatte i seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune har ingen formell utdanning innen helse. De har derimot lang erfaring fra feltet. For å sikre formell kompetanse har disse fått mulighet til å ta utdanning med fagbrev som helsefagarbeider. Fra 2012 har 120 assistenter fått mulighet til å ta fagbrev i regi av Fredrikstad kommune.

De siste årene har sykehjemmene i Fredrikstad ikke ansatt nye personer uten formalkompetanse eller som er i et utdanningsløp innen helse. Men noen ufaglærte har fått større stilling, siden de har rett på dette etter Arbeidsmiljølovens kapittel 14.

  • Påstand: Mange som har tatt utdannelse, gått læretid, fått fagbrev får ikke hel eller fast stilling.

Svar: Lærlinger i Fredrikstad kommune har fortrinnsrett til ledig stilling etter at læretiden er avsluttet. Fortrinnsretten gir dessverre ikke automatisk rett på 100 prosent stilling. I likhet med kommunale helsetjenester over hele landet har også Fredrikstad mange deltidsstillinger.

Fredrikstad kommune jobber imidlertid målrettet med å redusere omfanget av deltid og øke størrelsen på stillingene. Innbyggerne skal få færre folk å forholde seg til seg til. Mer heltid vil også styrke kvaliteten på tjenestene.

  • Påstand: For noen år siden ble kommunen tildelt midler fra staten for å skaffe jobb til nyutdannede fagarbeidere

Svar: Lærlingeordningen er en del av videregående opplæring. Kommunen mottar statstilskudd som skal bidra til at lærlingene får den opplæringen som er nødvendig, og for at videregående opplæringen skal fullføres.

Det er per dags dato ansatt cirka 170 lærlinger i kommunen. Fredrikstad kommune tar del i samfunnsansvaret for å utdanne fagarbeidere. Kommunen er i dag Østfolds største enkeltstående lærebedrift. Mange lærlinger i helsearbeiderfaget bruker også fagbrevet som et utgangspunkt for å utdanne seg videre.

Det er ikke gitt tilskudd til ansettelse av fagarbeidere i kommunen de siste 20 årene.

Oppsummert ønsker vi å påpeke at Fredrikstad kommune kontinuerlig jobber med å rekruttere og beholde rett kompetanse. Det er et mål for kommunen å ha nok ansatte med rett kompetanse i hele stillinger.