Det er med jevne mellomrom oppmerksomhet på vedlikeholdet av kommunale bygg, nå sist i form av leserbrev om betydningen av Pynten som undervisningslokale for elever med særskilte behov. Temaet ble også løftet under debatten i bystyret i forbindelse med sak om kjøp av Røde Kors barnehage.

Det er viktig og riktig med fokus på vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje og forvaltning av fellesskapets midler. Den kommunale eiendomsforvaltningen har stor betydning for innbyggerne våre. Kvaliteten på de kommunale tjenestene og tilbudene som innbyggerne får fra det første møtet med helsestasjonen og gjennom hele livsløpet til livets siste fase på sykehjemmet, avhenger også av de fysiske rammene som tjenestene ytes i.

Vi anerkjenner og heier på engasjementet i befolkningen når det kommer til den kommunale eiendomsporteføljen, særlig innen vedlikehold av bygg. Og engasjementet finnes heldigvis ikke kun hos innbyggerne, men også i svært stor grad hos de av kommunens medarbeidere som daglig jobber med ivaretagelsen av eiendomsporteføljen.

Ettersom det stilles spørsmål til kommunens bevissthet rundt bygningsvedlikehold, ønsker vi å redegjøre nærmere for utviklingen som kommunens eiendomsforvaltning har hatt særlig de siste to årene, og våre fokusområder fremover.

Etat for bygg og eiendom ivaretar kommunens eiendomsforvaltning og teller ca. 300 ansatte. Etaten har ansvaret for forvaltning, renhold, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsportefølje bestående av grunneiendommer, formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem, administrasjonsbygg osv.) og kommunale boliger. Kommunens totale eiendomsportefølje representerer en enorm realverdi for kommunen og dens innbyggere. Bare formålsbyggene alene utgjør ca. 450 000 m² (inkl. innleie) og har en forsikringsverdi på 12 milliarder kroner, ikke medregnet grunneiendom og boliger. Dette gjør oss til en av regionens største eiendomsaktører.

Det er spennende og samtidig utfordrende å ivareta en stor kommunal eiendomsportefølje, og den består av en god blanding av nyere bygg (slik som Borge ungdomsskole og Østsiden sykehjem) og bygg fra helt tilbake til 1800-tallet (Gamlebyen fengsel/Bystyresalen og Villa Lykkeberg).

Når midlene er få, så må vi tenke nytt – hvordan kan vi få produsert mer til flere for mindre penger? Dette spørsmålet ble begynnelsen på en omorganisering og profesjonalisering av eiendomstjenestene i Etat for bygg og eiendom, gjennom et arbeid som startet i 2018 og som ikke vil bli avsluttet med det første fordi endring og utvikling har blitt normalen. Vi når våre mål, og finner stadig nye å strekke oss etter.

Det er gjennomført flere organisatoriske og strukturelle endringer i eiendomsforvaltningen, og vi har systematisert vår faglige tilnærming gjennom rolleavklaring og profesjonalisering. Etaten har spesialisert sine medarbeidere og virksomheter og vi jobber nå helhetlig sammen mot langsiktige og felles mål.

Metodene vi følger er forankret i vår nylig vedtatte strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning med tilhørende fagplan for verdibevarende vedlikehold. Strategien gir en klar retning og definerte mål, og den ble endelig vedtatt i formannskapets møte 19. mars i år.

Metodene i strategien bygger på at vi skaffer oss oversikt over tilstand på samtlige bygg og vedlikeholder byggene i tråd med akseptgrenser som er definert i strategien.

Kartlegging av byggenes tilstand gjøres nå i egen regi ved bruk av interne krefter, i motsetning til tidligere da dette ble anskaffet eksternt. Det resulterer både i grundigere rapporter og større kunnskap om egne bygg hos våre ansatte. Kartleggingene vi gjennomfører foregår på tre nivåer og omfatter byggets tekniske tilstand, byggets fleksibilitet for endringer og byggets funksjonalitet for bruker. Alle disse dataene samles inn i et nyanskaffet kartleggingsverktøy som heter Multimap, som gir oss samlet sett et meget godt grunnlag til å styre porteføljen helhetlig og strategisk.

Vi vil i løpet av høsten 2020 for første gang legge frem for politisk behandling en oversikt over den tekniske tilstanden i eiendomsporteføljen i Fredrikstad kommune. Oversikten vil danne grunnlaget for vedlikeholdsinnsatsen i de kommende år. Vi skal deretter årlig oppdatere på porteføljens utvikling og tilstand slik at vår innsats innen forvalting, drift, vedlikehold og utvikling kan måles og at byggene holder seg på en akseptabel tilstand.

Oppfølging av avdekket vedlikeholdsbehov skal konkretiseres i tiltaksplaner for handlingsplanperioden, og tiltaksplanene skal tilgjengeliggjøres for innbyggerne via kommunens nettsider. Vi regner med at dette vil medføre stor interesse og engasjement fra innbyggerne for vårt fagområde, noe vi ser frem til og gleder oss over.

Arbeidet med forbedringer og løft av tilstanden på byggene til et akseptabelt nivå for en så stor eiendomsportefølje som den Fredrikstad kommune har, krever både tid og ressurser. Det at ting tar tid, er imidlertid ikke ensbetydende med at porteføljen ikke tas vare på av en profesjonell eiendomsforvaltning på vegne av kommunens innbyggere.