Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad klarer ikke å drive barnehage og skole på lovlig vis. Dette kan vi ikke akseptere! 

«Når tiltakene som i utgangspunktet var tenkt å bidra til å utjevne sosiale forskjeller forsvinner, vil denne utviklingen fortsette i negativ retning. Det Fredrikstad kommune nå driver med er å spare seg til fant!»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 28. oktober la kommunedirektøren frem budsjettet for Fredrikstad kommune for 2021. Det var alt annet enn lystig lesning for oss i utdanning- og oppvekstsektoren. I disse dager jobber politikerne med budsjettforslaget, men det er ingen lett oppgave kommuneledelsen har gitt våre folkevalgte. Det skal nemlig gjennomføres store kutt i både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver, men alle særdeles viktige tjenester til våre innbyggere. Det er nå opp til politikerne hvilke kutt som skal gjennomføres i realiteten, og vi i Utdanningsforbundet ønsker å sette fokus på noen av konsekvensene dette vil ha for kommunen vår.

Administrasjonen selv trekker frem viktigheten av at vi har gode primærarenaer som barnehage, SFO og skole. Disse arenaene er viktige virkemidler for å redusere forskjeller i levekår og folkehelse. Gode forebyggende tverrfaglige tiltak er en viktig strategi for hele oppvekstområdet. Tidlig innsats er et satsningsområde for kommunen, i alle fall på papiret. For at vi skal kunne jobbe med tidlig innsats i primærarenaene er første bud å ha kvalifisert og tilstrekkelig bemanning!

Grunnbemanningen i barnehagene er i dag ikke reell. Åpningstidene er lange og grunnbemanningen på papiret er kun en realitet midt på dagen.

Det vil også føre til en betydelig slitasjeøkning på et allerede prøvet barnehage- og skolekorps. Dette vil igjen med stor sannsynlighet føre til ytterligere økninger i sykefraværet i 2021.

Sykefraværet i barnehagene er høyt, og for at kommunen skal opprettholde kvalitet i tjenestene og kravene til pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene, er man avhengig av å sette inn vikar ved fravær. Kommunaldirektøren foreslår kutt i vikarbruk på 1,5 millioner kroner. Det er ikke annet enn hårreisende!

Hverdagen i barnehagen uten vikar kan arte seg slik:

«I lengre perioder har vi vært bare to faste på avdeling, uten vikar. Dette har flere ganger ført til «samlebåndspedagogikk» eller at enkeltbarns behov for å bli sett ikke blir ivaretatt.

Et eksempel på hvor barnets beste måtte vike på grunn av for lite bemanning var når et barn måtte ta på seg igjen en uttisset truse, for så at seks barn måtte være med å hente skiftetøy til dette barnet. Vi var to voksne og 15 barn, og den andre voksne kunne ikke gå ifra en konflikt mellom to 3-åringer på avdelingen.»

Når det er kutt i de økonomiske rammene, er det de ansatte som må ta valg av denne typen i den andre enden.

I tillegg til kutt i vikarutgifter foreslås det kutt til de barna som trenger det mest. Laget rundt barna blir svekket. Det foreslås å spare 1,1 millioner i restriktiv praksis ved behandling av vedtak § 19 g, som altså rammer barn med nedsatt funksjonsevne og som etter barnehageloven har krav på å få et «egnet tilrettelagt barnehagetilbud». Det skal i tillegg spares 1,2 millioner ved å ikke sette inn ekstraressurser til barn med hjelpebehov eller funksjonsnedsettelser før vedtak foreligger. De vedtakene man i forslaget skal være restriktive med å gi. Tidlig innsats og forebyggende tiltak? Det er fullstendig fraværende i forslag til budsjett.

Når det gjelder barnehage, SFO og skole, vet vi at det i Fredrikstad drives svært nøkternt. Fredrikstad kommune bruker 49 millioner kroner mindre på barnehage, SFO og skole enn sammenlignbare kommuner (Kostra-gruppe 13). Flere skoler i Fredrikstad klarer per i dag ikke å oppfylle lærernormen. Det betyr at det burde vært en økning av midler til utdanning- og oppvekstsektoren, og det er oppsiktsvekkende at det i budsjettet skal kuttes titalls millioner.

Det er alvorlig og dramatisk at man i et budsjettforslag foreslår å bryte gjeldende lovverk/forskrift. Direktør for utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, skriver dette i budsjettforslaget: «For hver eneste av stillingene vi reduserer med, brytes reglene om lærernorm i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Dette har betydelige konsekvenser for skolehverdagen til både lærere og elever.»

Dette kan ikke Utdanningsforbundet akseptere!

Les også

«Røde skoler» må få bedre og mer forutsigbar finansiering

I sommer ble det sterke reaksjoner da politikerne forsøkte å flytte midler fra «grønne» til «røde» områder, altså til levekårsutsatte soner. Finansieringen gikk på bekostning av lærernormen, og ville vært i strid med bemanningsnormen som Stortinget har bestemt. Kommunen omfordelte da 1,5 millioner kroner for å beholde styrkningen til levekårsutsatte områder, uten å ta fra andre skoler. Etatsjef for skole, Marit Mundahl, sa den gangen at lærernormen er fastsatt i forskrift og er nødt til å følges.

I årets budsjett legges det opp til at reglene for lærernorm skal brytes, samt at ressursstyrkingen til skoler i levekårsutsatte områder skal fjernes. På sist nevnte tiltak skal kommunen spare 2,8 millioner kroner i 2021 og 6,7 millioner kroner i hvert av de neste tre årene. Dette vil i stor grad ramme de mest sårbare barna og familiene, og være med på å øke forskjellene i kommunen vår. 4. november 2020 uttalte Marianne Bekker til FB: «At det viktigste kommunen kan gjøre for å utjevne levekårsforskjeller er å forebygge, med tidlig og grytidlig innsats. Barns utdanning kan endre levekår på sikt». Dette utsagnet er Utdanningsforbundet helt enige i, men vi syns det er trist at dette bare blir tomme ord uten at det settes av penger til å opprettholde dette viktige tiltaket.

Det foreslås også å kutte en million kroner i ufordelt pott skoleetat. Det betyr at man ikke lenger vil ha penger i bakhånd som kan tilføres skolene hvis det kommer elever med vedtak og ressursbehov flyttende til kommunen i løpet av skoleåret. Igjen vil dette ramme de mest sårbare barna. Eventuelt kan skolene ta fra sine allerede begrensede ressurser, noe som i neste omgang vil føre til ytterligere brudd på lærernormen. Begge alternativer vil føre til økt press på de ansatte i skolen.

At man også kutter i svømmeopplæringen i skolen (prosjektet «Svøm Fredrikstad») er svært uheldig. Tiltaket har vært viktig for å sikre at flere av elevene i Fredrikstad-skolen oppnår livsviktige kompetansemål. Dette har også vært et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, men kommunen vil spare totalt en million kroner på å fjerne dette fra 2021. Det foreslås også å kutte Ny Vigra-tilbudet for 7.-trinnselevene og avvikle samarbeidet med Science-senteret.

Les også

Uholdbar nedprioritering av utdanningssektoren i Fredrikstad

Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men har vært et veldig godt tilskudd til å drive god kvalitet i Fredrikstad-skolen, og det har vært et tilbud både elever og ansatte har sett på som svært positivt. Fokus på miljø- og naturvitenskaplige fag står sterkt i den nye læreplanen LK20, og det er trist at man kutter viktige bidrag til å oppfylle krav i læreplanen.

«Vi har ikke penger til å kjøpe nye lærebøker, de har blitt brukt til datamaskiner. Vi har læreverk hvor elevene må bytte på å bruke bøkene. Når vi har lærerstudenter i praksis må fire studenter dele på én bok, og da har de fått en av bøkene lærerne på teamet deler på. Vi skal vente med å kjøpe nye læreverk som passer til fagfornyelsen, men vi vet ikke om vi har penger til det i 2020.»

Konsekvensen av de foreslåtte kuttene vil ikke bare føre til brudd på lovverk og lovpålagte oppgaver, men også en generell reduksjon i kvaliteten i barnehager, SFO og skoler i Fredrikstad. Det vil også føre til en betydelig slitasjeøkning på et allerede prøvet barnehage- og skolekorps. Dette vil igjen med stor sannsynlighet føre til ytterligere økninger i sykefraværet i 2021.

Leverkårskartleggingen viser at andelen innbyggere i Fredrikstad med lav utdanning øker. Flere barn lever i familier med lav inntekt. Når tiltakene som i utgangspunktet var tenkt å bidra til å utjevne sosiale forskjeller forsvinner, vil denne utviklingen fortsette i negativ retning. Det Fredrikstad kommune nå driver med er å spare seg til fant!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.