Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad Janitsjarskole ber om fem nye Musikkens hus

Artikkelen er over 1 år gammel

Morten Langvik, Fredrikstad Janitsjarskole, argumenterer for å bygge fem nybygg for korps og kor over en tiårsperiode og i tillegg at ledige lokaler kan tas i bruk til øving.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser med uro på arealplanleggingen i Fredrikstad kommune, der det ikke tas tilstrekkelig grep for å sikre arealer og infrastruktur som ivaretar behovene for oss i korpsbevegelsen i Fredrikstad. Ved større boligutbygginger, eller næringsområder, må det tas hardere politiske grep for å sikre nødvendig areal for utvikling av det frivillige musikkliv; det være seg i sentrumsnære områder eller i befolkningskonsentrasjoner utenfor sentrum. Dette kan bare sikres gjennom omforente krav i reguleringsplanleggingen eller som rekkefølgebestemmelser i forbindelse med utbyggingsplaner.

Ofte ser vi at skoleprosjektene ikke ivaretar lokalsamfunnspolitiske hensyn i planleggingsfasen. Ferske eksempler på dette er utbyggingen av Kvernhuset ungdomsskole, Sagabakken skole, Borge ungdomsskole og tilbygget på Trosvik skole, der det er liten eller ingen tilrettelegging for utleie til kulturformål.

Flerbruk

Ved avhending eller riving for utbygging av nye moderne skolelokaler forsvinner dessverre ofte også eksisterende lokaler som benyttes til ulike kulturformål, da man «glemmer» å legge føringer for å ivareta eksisterende brukere av de gamle lokalene i den nye planløsningen.

Vi håper at fagre løfter ikke bare er tomme ord, men at de også kan gi tomme rom som er egnet til kulturformål. Korpsbevegelsen i Fredrikstad ønsker seg tomme rom til øvingsformål.

Tiden da man planlegger skole kun for skoleformål er forbi. Det er nå nødvendig å planlegge flerbruk 24/7 også for skolebygg. Grupperom, klasserom, auditorier, scener, minikjøkken, kantiner, musikkrom, rom for kroppsøvingsformål, lagerrom og uteområder må plasseres, tilpasses og tilgjengeliggjøres for flerbruk ut over skolens egne behov. Her er det nødvendig med politisk påtrykk så vel som etablering av administrative og tekniske løsninger.

SFO til ungdommen

Flere lokalsamfunn mangler trygge samlingssteder for ungdommen på kveldstid. De mangler rett og slett et SFO-tilbud til ungdommen. Det frivillige kulturlivet kan her være et alternativ for dem som ikke tar del i tradisjonelle aldersbaserte klubbaktiviteter.

Behovsanalysen for ny hall-løsning ved Trosvik skole ble lagt til grunn ved første politiske behandling. Saken ble imidlertid sendt tilbake til ny utredning på grunn av høye kostnader, men også med tanke på å sikre ballidretten økt innendørs areal. Ved utredning av nye alternativer bør politikere også legge vekt på å sikre lokaliteter for det betydelige antall ungdommer i den uorganiserte fritiden. I motsatt fall vil disse stå uten lokaler til alternative aktivitetsformer som forener kjønn og alder; f.eks. korpsmiljøet

Fra skolekorps via korpsløse skoler til skoleløse korps

Musikkrådet leverte et fyldig innspill ifm. Concreto sin behovsanalyse for ny hall på Trosvik. Vår vurdering av situasjonen er at korpsene og korene på Trosvik nå står i fare for å bli frarøvet en gylden mulighet til et kulturpolitisk løft ved at man salderer bort kulturformål med lagerrom og bedre tilrettelagte øvingslokaler. Dette kan bli resultatet hvis dagens gymsal og tilfluktsrom på Trosvik skole skal rives til fordel for (kun) en ny dobbel gymsal. Vi får da enda en korpsløs skole, og vi kan ende opp i apatisk hvileløs passgang og utakt i Stræbsomhet; fra skolekorps til skoleløst korps.

Musikkens hus x 5

Vi mener det uansett er på tide å utrede plasseringen og bygging av fem nye Musikkens hus i områder med stor befolkningskonsentrasjon i Fredrikstad. Vårt innspill er at de plasseres på følgende lokasjoner:

■ Gudebergfjellet/Mineberget
■ Manstad
■ Rød/Lunde på Kråkerøy
■ Haugeåsen/Rekustad
■ Trosvik/Kvernhuset

Det er viktig at kommunens organer innen skole, kultur og idrett identifiserer nye samvirkefordeler og drar i samme retning. Vi ønsker å bidra med brukerrepresentanter ifm. planlegging av fem slike Musikkens hus, for utbygging over en tiårs periode frem til 2029. Behovene er kjent. Med et forprosjekt i 2020 kommer vi langt.

Vårt konkrete forslag: 50 millioner (design-to-cost inkl. tomt og mva.) pr. hus x 5 hus = 250 mill. Et slikt kulturpolitisk løft vil naturligvis være berettiget til en betydelig andel med spillemidler.

Valgkampen ligger bak oss. Vi håper at fagre løfter ikke bare er tomme ord, men at de også kan gi tomme rom som er egnet til kulturformål. Korpsbevegelsen i Fredrikstad ønsker seg tomme rom til øvingsformål, og vil gjerne være en medspiller i planlegging av ny skolestruktur.

Kanskje nye Fredrikstad kommunale eiendomsselskap har egnede tomter de kan avse for én krone?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.