Fredrikstad Høyre fikk flertall på Høyres Landsmøte for at det skal satses på utbedringer av farleder og mudring av havner! Dette er selvsagt gledelig for Fredrikstad og Borg Havn, men også for andre havnebyer langs kysten. Utbedring av havner og farleder inngår nå i Høyres stortingsvalgprogram.

I mitt innlegg nevnte jeg også tydelig hvilke forventninger vi har til jernbaneutbygging og da spesielt strekningen Haug-Seut.

Landsmøtet foregikk digitalt, noe som fungerte godt. Statsministeren, regjeringen, Høyres stortingsrepresentanter, partiledelsen samt delegater fra hele landet kan ikke ha unngått å høre hva vi ønsker i denne saken. Fredrikstad Høyre mener at god infrastruktur er viktig for borgere, klima og næringsliv og vi følger opp dette mot sentrale myndigheter og instanser der vi kan.

«Skape mer og inkludere flere» er et slagord som motiverer og forplikter.

I Høyre har vi tro på at utdanning og jobb er de viktigste virkemidlene for å realisere denne visjonen. Å legge til rette for å skape arbeidsplasser innebærer å gi næringslivet forutsigbare rammebetingelser. Insentiver for bedrifter til investere i forskning og utvikling samt skatte- og avgiftskutt er gode virkemidler.

Vel så viktig er satsning på infrastruktur.

Høyres program har gode intensjoner om å tilrettelegge for en grønnere maritim næring. Dette forsterkes med forslaget om utbedring av farled og havner – som nå altså Høyre skal gå til valg på.