Utkastet som nå foreligger er ikke i samsvar med våre innspill og forventinger til fremdrift av utbygging av jernbane og vei. Finansiering av det omfattende mudringsprosjektet i Borg Havn er svært viktig for Fredrikstad og Sarpsborg, og vi vil fortsette å jobbe for finansiering også av den planlagte farledsutbedringen.

Våre forventninger til at Nedre Glomma-regionen får utbygd nødvendig infrastruktur, som står i samsvar med befolkningstettheten og verdiskapningen i dette området og som også vil bidra til det grønne skiftet, er følgelig uendret.

NTP skal nå til behandling i Stortinget som også vedtar den. Fredrikstad Høyre vil fortsette å arbeide for at utbyggingen av jernbane blir prioritert i den første perioden av NTP og søke støtte der vi kan få gjennomslag for dette. Nå er det viktig at det jobbes konstruktiv på tvers av partigrenser for å sikre fremtidens samferdsel i Fredrikstad.